Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3.15 trang 150 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong mặt phẳng Oxy,hãy lập phương trình đường tròn (C)  có tâm là điểm (2 ; 3) và thỏa mãn điều kiện sau:

a) (C)  có bán kính là 5 ;

b) (C)  đi qua gốc tọa độ ;

c) (C)  tiếp xúc với trục Ox;

d) (C)  tiếp xúc với trục Oy;

e) (C)  tiếp xúc với đường thẳng \(\Delta :4x + 3y - 12 = 0\).

Hướng dẫn giải

a) \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 25\);

b) \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 13\);

c) \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 9\);

d) \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 4\);

e) \({\left( {x - 2} \right)^2} + {\left( {y - 3} \right)^2} = 1\).

Các câu hỏi cùng bài học