Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 3.1 (Sách bài tập trang 117)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho dãy số \(\left(u_n\right)\) với \(u_n=1-7n\)

a) Khảo sát tính tăng, giảm của dãy số

b) Chứng minh dãy số trên là cấp số cộng. Lập công thức truy hồi của dãy số

c) Tính tổng 100 số hạng đầu của dãy số

Hướng dẫn giải

Dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân

Các câu hỏi cùng bài học