Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 29 Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

7dd9ea3647d9b7b9c847b66f49b9d042
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-18 21:21:30 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 246 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

MÔN: NG VĂN 6ỮPHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO AN GIANGỤ ẠTR NG THCS ANƯỜ ỸGV: NGUY ANH KHOAỄKI TRA BÀI ỂCŨ? Hãy nêu đc đi câu tr thu ậđn không có là Cho ví ?ụTrong câu tr thu đn không có là ng th ng do ườ đng tộ ho ụđng tộ tính từ ho tính tụ ạthành. Con bò đang .ặ Khi ng bi th ph đnh, nó ếh các không, ch aư Bài hát này ch hay.ư“ ng mây đen kéo đn đy tr i. Gió đâu ởào i. đy đt. Gió th làm ụbay mù t. Ng nghiêng theo gió. Gió ảmang theo mát. a”.ả ướ ư­ Đo văn nh tr a. ướ ư­ Đo văn có câu thi ch ng ịng :ữ đy đt.ơ Ng nghiêng theo gió.ả a.ắ ư? Em có nh xét gì sau khi đc đo văn ạtrên? Nh xét:ậCH IỮ ỖV CH NG VÀ NGỀ Ti 122ế Ti ng Vi tế ệCH IỮ ỖV CH NG VÀ NGỀ ỮTi ng Vi tế ệI. Câu thi ch ng :ế b) Qua truy “D Mèn phiêu kí”, em th ấD Mèn bi ph thi n.ế TN VNTN VNCN* Nh xét:ậ­ Câu không th tr câu i: Cho ai th y? ấ Câu thi ch ng Câu ch hoàn ch nh.ế ỉ­ Câu có đy CN VN nên nó là câu hoàn ủch nh.ỉ1. Ví :ụ Tìm ch ng ng câu sau:ủ ỗa) Qua truy “D Mèn phiêu kí” cho th ấD Mèn bi ph thi n.ế ệ2. Nguyên nhân i:ắ ỗNh tr ng ng ch ng .ầ ữ Qua truy “D Mèn phiêu kí”, tác gi ả(Tô Hoài) cho em th Mèn bi ph thi n.ấ ệ Truy “D Mèn phiêu kí”ệ cho em th ấD Mèn bi ph thi n.ế ệ Qua truy “D Mèn phiêu kí”, em th ấD Mèn bi ph thi n.ế Thêm ch ng :ủ ữ­ Bi tr ng ng thành ch ng :ế ữ­ Bi ng thành V:ế ụ3. Cách ch i:ữ ỗII. Câu thi ng :ế ữa) Thánh Gióng ng t, vung roi t, xông ưỡ ắth ng vào quân thù.ẳb) Hình nh Thánh Gióng ng t, vung roi ưỡ ắs t, xông th ng vào quân thù. c) Lan, ng gi nh 6A.ạ ườ d) Lan là ng gi nh 6A.ạ ườ (Gi thích Lan)ả ạ1. Ví :ụ CDT làm CN Câu thi VNế Câu thi VNế Câu hoàn ch nhỉ Câu hoàn ch nhỉ* Nh xét:ậ Câu và câu là câu hoàn ch nh.ỉ Câu ch là danh .ỉ Câu ch là (B Lan) và ph gi ảthích cho đó (Ph chú ng ). ữ2. Nguyên nhân: b. Nh đnh ng ng .ầ c. Nh ph chú ng ng .ầ