Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 29.20 Trang 42 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong quá trình quang hợp, cây cối trên mỗi hecta đất trong một ngày hấp thụ khoảng 100 kg khí cacbonic và sau khi đồng hoá cây cối nhả ra khí oxi. Hãy tính khối lượng khí oxi do cây cối trên 5 hecta đất trồng sinỊi ra mỗi ngày. Biết rằng số mol khí oxi cây sinh ra bằng số mol khí cacbonic hấp thụ.

Hướng dẫn giải

Đổi 100kg=100000g

\({n_{C{O_2}}} = {m \over M} = {{100000} \over {44}} = {n_{{O_2}}}\) sinh ra trên mỗi hecta trong mỗi ngày.

Khối lượng khí \({O_2}\) sinh ra trên 5 hecta trong 1 ngày là:

\({m_{{O_2}}} = {{100000 \times 5} \over {44}} \times 32 = 363636(g)\)

Các câu hỏi cùng bài học