Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 28 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Xác định mỗi tập hợp số sau và biểu diễn nó trên trục số

a) \(( - 3;3) \cup ( - 1;0)\)

b) \(( - \infty ;0) \cup (0;1)\)

c) \(( - 1;3) \cup {\rm{[0}};5{\rm{]}}\)

d) \(( - 2;2{\rm{]}} \cup {\rm{[}}1;3)\)

Hướng dẫn giải

a) \(( - 3;3) \cup ( - 1;0) = ( - 3;3)\)

b) \(( - 1;3) \cup {\rm{[0}};5{\rm{] = ( - 1;5]}}\)

c) \(( - \infty ;0) \cup (0;1) = \emptyset \)

d) \(( - 2;2{\rm{]}} \cup {\rm{[}}1;3) = {\rm{(}}-2;3)\)

Các câu hỏi cùng bài học