Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 28 (SBT trang 114)

Lý thuyết

Câu hỏi

Xét dấu các biểu thức sau :

               \(f\left(x\right)=\dfrac{2x+1}{\left(x-1\right)\left(x+2\right)}\)

Hướng dẫn giải

\(2x+1=0\Leftrightarrow x=-\dfrac{1}{2}\);\(x-1=0\Leftrightarrow x=1\); \(x+2=0\Leftrightarrow x=-2\).
TenAnh1 TenAnh1 B = (11.24, -6.26) B = (11.24, -6.26) B = (11.24, -6.26) C = (-0.38, -6.9) C = (-0.38, -6.9) C = (-0.38, -6.9) D = (14.98, -6.9) D = (14.98, -6.9) D = (14.98, -6.9) E = (-0.4, -6.68) E = (-0.4, -6.68) E = (-0.4, -6.68) F = (13.84, -6.58) F = (13.84, -6.58) F = (13.84, -6.58) G = (0.82, -8.58) G = (0.82, -8.58) G = (0.82, -8.58) H = (16.18, -8.58) H = (16.18, -8.58) H = (16.18, -8.58) I = (-0.56, -6.62) I = (-0.56, -6.62) I = (-0.56, -6.62) J = (14.8, -6.62) J = (14.8, -6.62) J = (14.8, -6.62) K = (-0.36, -6.84) K = (-0.36, -6.84) K = (-0.36, -6.84) L = (15, -6.84) L = (15, -6.84) L = (15, -6.84)
Vậy \(f\left(x\right)=0\) khi \(x=\dfrac{1}{2}\);
\(f\left(x\right)>0\) khi \(x\in\left(-2;-\dfrac{1}{2}\right)\cup\left(1;+\infty\right)\).
\(f\left(x\right)< 0\) khi \(x\in\left(-\infty;-2\right)\cup\left(-\dfrac{1}{2};1\right)\).

Các câu hỏi cùng bài học