Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 28 (Sách bài tập trang 107)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy biến đổi các tỉ số lượng giác sau đây thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn \(45^0\)?

                          \(\sin75^0;\cos53^0;\sin47^020';tg62^0;cotg82^045'\)

Hướng dẫn giải

sin750 = cos150
cos530 = sỉn370
sin 47020' = cos 42040'
tan 620 = cot 280
cotg 82045' = tg 7015'

Các câu hỏi cùng bài học