Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 28 Ôn tập văn miêu tả

b10a2cedaba3b4a7f8a2a2871bfc7600
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-18 21:17:20 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 262 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Các em đn tham dế ựCác em đn tham dế ựTR NG THCS NINH NG­ MÓNG CÁI QU NG NINHƯỜ ƯƠ I. yêu trong văn miêu ầt :Ti 119ế Theo em đi gì đã ềt nên cái hay, cái ạđc đáo trong đo ạvăn? Đi ng miêu ượt trong đo văn ạtrên là gì? Bài 1: Đo văn (SGK­ 120)ậ ạSau tr bão, chân tr ng ch ạnh kính lau mây ếb i.M tr nhú lên n, lên ồcho kì t. Tròn trĩnh phúc nh ưlòng tr ng thiên nhiên đy đn. ủtr ng ng hào thăm th và đng ườ ệđt lên mâm đng kính mâm ườr ng ng cái chân tr màu ờng trai bi ng ng. nh ướ ưm mâm ph ti ra trong bình ừminh ng cho tr ng th ườ ủt nh ng ng chài trên muôn ườ ướth bi Đông.ủ ể(Nguy Tuân)ễ­L ch các chi ti t, hình nh đc ặs c.ắ­Liên ng, so sánh, nh xét đc đáo.ưở ộ­V ngôn ng giàu có, di đt sinh ạđng o.ộ ả­Th hi thái tình ng ườvi đi đi ng. ượNh xét :ậ ề­Cách ch hình nhự ả­Cách liên ng ,so sánh ưởnh xét, tác ủgi .ả­ Thái tình …?ộ ả1. Tìm hi ví .ể ụB nhóm th lu bài SGK­ 120 ­121), th gian phút.ố ờ+ Bài nhóm I. Bài nhóm II Bài nhóm III Bài nhóm IV Bài 1: Đo văn (SGK­ 120)ậ ạSau tr bãoậ chân tr ng ch ạnh kính lau mây i.ư tr nhú lên n, lên cho kì ồh t. Tròn trĩnh phúc nh lòng ỏtr ng thiên nhiên đy đn.ứ tr ngủ ng hào thăm th và đng ườ đt ặlên mâm đng kính mâm ng ườ ộb ng cái chân tr màu ng ọtrai bi ng ng.ướ như ộmâm ph ti ra trong bình minh ừđ ng cho tr ng th ườ ảnh ng ng chài trên muôn th ườ ướ ủbi Đông.ể(Nguy Tuân)ễ nh tr trên bi nả I. yêu trong văn miêu tộ :Ti 119ế dàn cho ềbài trên nh th ếnào?•Bài (SGK ­120­121)ậ bài:ềT quang nh đm sen đang mùa ần hoa.ở* Dàn ý:+M bàiở Gi thi chung nh ảđm sen. ầ+Thân bài Miêu chi ti nh đm ầsen.+K bài:ế Nêu nghĩ, nh xét ủb thân nh đm sen. 1. Tìm hi ví .ể ụ­L ch các chi ti t, hình nh đc ặs c.ắ­Liên ng, so sánh, nh xét đc đáo.ưở ộ­V ngôn ng giàu có, di đt sinh ạđng o.ộ ả­Th hi thái tình ng ườvi đi đi ng. ượ I. yêu trong văn miêu tộ :Ti 119ế miêu ộem bé ngây th ụb đang đi, ật nói thì em ựch nh ng chi ti ếtiêu bi u, đc ắnào? m: khuôn t, đôi má, chân tay, ặn da….ướ• Ngây thơ đôi i, nói ườ ật đi….ậ Miêu đi ng ượtrên theo trình ựnào? em bé có gì khác ảv nh ộđm sen bài ậ2) 1. Tìm hi ví .ể •Bài (SGK 121)ậ I. yêu trong văn miêu tộ :Ti 119ế Tr đi ướ ốt ng nh em ượ ậs làm gì bài làm ểc mình đi đúng ủyêu bài?ầ ề­Xác đnh đi ng .ị ượ ả+ nh (t ng i).ả ườ+ nh ng i.ừ ườ­Quan sát, ng ng, liên ng, ưở ượ ưởso sánh, nh xét.ậ­ ch hình nh và trình bày theo ảm trình nh đnh.ộ ị* Chú ý: Phân bi văn và miêu ảd vào hành đng hay .ự Đc văn Bài đng đi đu ườ ầtiên Tô Hoài ủ,sau đó hãy tìm ộđo văn miêu và ảm đo văn .ộ Căn vào đâu mà ứem nh ra đi đó? ềCh ra vài liên ột ng ví von, so ưởsánh mà em cho là đc đáo và thú mà ịtác gi đã ng?ả ụ1. Tìm hi ví .ể •Bài (SGK 121)ậ 2. lu n:ế ậT vi tìm hi ểnh ng ví trên em ụhãy rút ra nh ngyêu ữc khi làm văn miêu ầt ?ả• Hành đng th ng tr câu ườ ờh i:ỏ vi gì? ai? Vi đó ệdi ra nh th nào? đâu? qu ảnh th nào?...ư ế• Hành đng th ng tr câu i: ườ ỏT cái gì ai? nh ng đó ườnh th nào? Có gì đc t?….ư Ghi nh SGK 121 )ớII. Luy p:ệ Đc ph đc thêm (SGK 121 ­122)ọ ọ• Xác đnh đi ng đo văn ượ ạcó gì khác nhau?•Ch ra nh ng hình nh đc trong ắm đo nỗ ạ• Bài ph đc thêm (SGK 121 ọ­122) Hoàn thành các bài đã làm vào .ậ ở- Tiết sau: Vi bài làm văn ốvăn miêu sáng oả NG ƯỚ ỞNHÀ:22 23