Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 28 Ôn tập văn miêu tả (1)

5bb5c5089dd24546529a8b46765bb9db
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-18 21:17:55 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 256 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GV: NGUY ANH KHOAỄ I.Đc đi văn miêu ủtả :Ti 119ế1.T nh, ng iả ườ :­ chân dung ng iả ườ­ ng i:ả ườ+ ng trong nhả ườ ả+ ng trong ho đngả ườ ộ+ chân dung ng iả ườ2.Các kĩ năng có làm bài văn miêu :ầ ả­ Quan sát, ng ng, ưở ượ­ So sánh ch n, ng, th ng hoá...ự ưở I.Đc đi văn miêu ủtả :Ti 119ế1.T nh, ng iả ườ :2.Các kĩ năng có làm bài văn miêu :ầ ả3.B bài văn miêu :ố ảa.M bài:ở Gi thi u, khái quátớ ảb.Thân bài: chi ti tả ếc.K bài: ế+ Nêu ng, nh xét đi ngấ ượ ượ I.Đc đi văn miêu ủtả :Ti 119ế1.T nh, ng iả ườ :2.Các kĩ năng có làm bài văn miêu :ầ ả3.B bài văn miêu :ố II.Luy p:ệ II.Luy p: ậBài 1:ậ nh bi Đo Cô Tô (Nguy Tuân)ả ễNh ng đi làm cho bài văn tr nên hay và đc đáo:ữ ộ­ Tác gi ch đc nh ng chi ti t, hình nh đc c, ượ ắth hi đc linh t.ể ượ ậ­ Có nh ng so sánh liên ng đc đáo và thú .ữ ưở ị­ Tình và thái rõ ràng đi nh t.ả II.Luy p: ậBài 2:ậ Dàn nh đm sen đang mùa hoa .ả ởa. bài:ở Đm sen nào vào mùa nào đâu ?ầ ởb. Thân bài: Theo trình nhìn ra gi đm hay trên cao ?ừ­ Lá hoa ng màu gió không khí ?ướ ươ ắc. bàiế ng du khách.Ấ ượ II.Luy p: ậBài 3:ậ T em bé m, ngây th đang đi, nói.ả ậa. bàiở Em bé con nhà ai tên gì tháng tu quan em ?ấ ớb. Thân bài:­ Em bé đi (chân, tay, t, dáng đi...)ậ ắ­ Em bé nói (mi ng, môi, i, t...)ậ ưỡ ắc. bài:ế­ Hình nh chung em bé.ả ề­ Thái ng đi em.ộ ườ II.Luy p: ậBài 4:ậ SGK I.Đc đi văn miêu ủtả :Ti 119ế1.T nh, ng iả ườ :2.Các kĩ năng có làm bài văn miêu :ầ ả3.B bài văn miêu :ố II.Luy p:ệ •Ghi nh SGKớ 1. Bài cũ dung ph ôn văn miêu .ắ Xem kĩ các bài đã ôn và bài SGK.ề 2. Bài iớ Chu là bài vi 7.ẩ