Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 28.6 Trang 35 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Người ta cần dùng 7,84 lít khí co (đktc) để khử hoàn toàn 20 gam hỗn hợp CuO và Fe203 ở nhiệt độ cao.

a)  Viết các phương trình hoá học.

b)  Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp trước và sau phản ứng.

Hướng dẫn giải

Số mol CO = 7,8422,4=0,35(mol) .

CuO+COtoCu+CO2

  x mol              x mol        x mol        x mol

Fe2O3+3COto2Fe+3CO2

y mol         3y mol        2y mol  3y mol

Ta có phương trình:

{x+3y=0,3580x+160y=20{x=0,05y=0,1

Các câu hỏi cùng bài học