Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 28-29.23 trang 83 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Ở nhiệt độ 120°C chất X

A. chỉ tồn tại ở thể lỏng.  

B. chỉ tồn tại ở thể hơi.

C. chỉ tồn tại ở thế rắn.  

D. chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi.

Hướng dẫn giải

Chọn D. chỉ tồn tại ở thể lỏng và thể hơi.

Các câu hỏi cùng bài học