Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 28-29.16 trang 82 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Đoạn nào của đường biểu diễn cho biết nước tồn tại cả ở thể rắn và thể lỏng?

A. Đoạn OA.                                    B. Đoạn AB.    

C. Đoạn BC.                                     D. Đoạn CD

Hướng dẫn giải

Chọn A

Đoạn OA của đường biểu diễn cho biết nước tồn tại cả ở thể rắn và thể lỏng đây là giai đoạn nóng chảy của nước.

Các câu hỏi cùng bài học