Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 27 Trả bài tập làm văn số 6 (1)

bd68e1ea9fcffc5dac1bf166913017c9
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 09:12 PM ngày 18-07-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 217 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài Lý 8ả bài 22: Vi Nam c, con ng iệ ướ ườBài trang 44 VBT Lí 8:ịL gi i:ờ a) Vi Nam li châu c: Châu Á, ng Thái Bình ng.ệ ươ ươb) Vùng bi Vi Nam giáp vùng bi các c: Trung Qu c,ể ướ ốCam-pu-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-lip-pin, In-đô-nê-si-a vàBru-nây.c) Lãnh th Vi Nam (ph li n) giáp các c: Trung Qu c, Lào,ổ ướ ốCam-pu-chia.Bài trang 44 VBT Lí 8:ị Đi vào tr ng các dung thi t.ề gi i:ờ Bài trang 44 VBT Lí 8ị các có di tích theo th tắ ướ ừl bé:ớ ế(Đánh vào tr ng có cách đúng)ấ ếa) Nh n, Xin-ga-po, Vi Namậ ệb) Xin-ga-po, Vi Nam, Nh nệ ảc) Vi Nam, Nh n, Xin-ga-poệ ảd) Nh n, Vi Nam, Xin-ga-poậ ệL gi i:ờ ả(Đánh vào tr ng có cách đúng)ấ ếa) Nh n, Xin-ga-po, Vi Namậ ệb) Xin-ga-po, Vi Nam, Nh nệ ảc) Vi Nam, Nh n, Xin-ga-poệ ảX d) Nh n, Vi Nam, Xin-ga-poậ
2020-09-29 11:46:29