Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 27 (SGK tập 2 - trang 113)

Lý thuyết

Câu hỏi

Quan sát hình 108 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau :

Hướng dẫn giải

Ta có : Diện tích đáy : S = b.h

Thể tích V = S.h1

+ Ở cột 2 : S = b.h = . 5.2 = 5

V = S .h1 = 5. 8 = 40

+ Ở cột 3 : S =. b.h => h = == 4

V = S .h1 = 12.5 = 60

+ Ở cột 4: h = == 3

V = S .h1 =>h1 = = = 2

+ Ở cột 5: V = S .h1 =>h1 = = = 5

S = b.h = b = = =

Vậy có kết quả sau khi điền vào bảng sau là:

b(cm)

5

6

4

5

h(cm)

2

4

3

4

h1(cm)

8

5

2

10

Diện tích một đáy(cm)

5

12

6

thể tích

40

60

12

50

Các câu hỏi cùng bài học