Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 27 (Sách bài tập trang 68)

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm số sau :

           \(y=x\)           (1)

           \(y=0,5x\)     (2)

b) Đường thẳng (d) song song với trục Ox và cắt trục tung Oy tại điểm C có tung độ bằng 2, theo thứ tự cắt các đường thẳng (1) và (2) tại D và E. Tìm tọa độ của các điểm D, E. Tính chu vi và diện tích của tam giác ODE ?

Hướng dẫn giải

Hàm số bậc nhất

Các câu hỏi cùng bài học