Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 27. Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

8ebdcea4ab61082ced2a7a7bdbe433db
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-26 15:32:56 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 245 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ti 111:ế LUY ĐA ẾT BI VÀO BÀI ẢVĂN NGH LU NỊ Ti 111:ế LUY ĐA ẾT BI VÀO BÀI ẢVĂN NGH LU NỊ ẬI. Ôn ki th c:ế ứII. Luy p:ệ bi m: ng câu văn, ng ữđi u, ch th hi xúc, tâm tr ng ạc ng nói, ng vi t.ủ ườ ườ ế­ Yêu bi trong văn ngh lu n: ậTh hi sát đúng, chân thành tâm tr ng, ạc xúc thân, ph cho vi ậlu n.ậ bài:ề ích nh ng chuy tham ếquan, du ch đi sinh”. *Lu đi chính:ậ ích vi ệtham quan, du ch đi sinh.ị *Ki bài:ể Ngh lu ch ng minh.ị *Ki bài:ể Ngh lu ch ng minh.ị làm ki bài này bu ph có ch ng. ẫch ng có vai trò trong lu ch ng minh. ếkhông có ch ng, ch ng thì lu đi ch ng th ểlàm sáng đc. Tuy nhiên, ch ng minh không ph là ượ ảli kê ch ng. Vì ch ng minh là làm rõ th t, gi ảđúng, sai. Vì th ng ch ng minh bu ph nêu ra ườ ảki n, quan đi mình, là ph nêu ra lu đi m.ế Bài 1.a. Nh ng chuy tham quan, du ch giúp ta hi bi ếnhi và yêu đp thiên nhiên, ủc quê ng đt c.ủ ươ ướb. Nh ng chuy tham quan, du ch mang cho ta ạnhi bài có th ch có trong sách .ề ởc. Nh ng chuy tham quan, du ch khi ta hi th ểh n, sâu nh ng đi đc trong nhà tr ng. ượ ườd. Nh ng chuy tham quan, du ch đem đn cho ta th ậnhi ni vui.ề ềe. Nh ng chuy tham quan, du ch giúp ta tăng ng ườs kho .ứ Bài 1.e. Nh ng chuy tham quan, du ch giúp ta tăng ng ườs kho .ứ ẻd. Nh ng chuy tham quan, du ch đem đn cho ta th ậnhi ni vui.ề ềa. Nh ng chuy tham quan, du ch giúp ta hi bi ếnhi và yêu đp thiên nhiên, ủc quê ng đt c.ủ ươ ước. Nh ng chuy tham quan, du ch khi ta hi th ểh n, sâu nh ng đi đc trong nhà tr ng. ượ ườb. Nh ng chuy tham quan, du ch mang cho ta ạnhi bài có th ch có trong sách .ề Lu đi nêu ra ch ng minh không ch xác ỉđáng, đy mà còn ph đc rành ượ ếm ch, lí, ch ch .ạ Dàn bài:A. bài:ở Nêu ích vi tham quan.ợ ệB. Thân bài: Nêu các ích th .ợ ể1. th ch t, nh ng chuy tham quan du ch có th giúp ểchúng ta thêm kho nh.ẻ ạ2. tình m, nh ng chuy tham quan du ch có th giúp ểchúng ta: Tìm thêm đc th nhi ni vui cho thân mình.ượ Có thêm tình yêu thiên nhiên, quê ng đt ươ ấn c.ướ 3. ki th c, nh ng chuy tham quan du ch có th ểgiúp chúng ta: Hi th n, sâu nh ng đi đc trong ượ ọtr ng qua nh ng đi th tai nghe.ườ Đa nhi bài có th còn ch có trong sách ởc nhà tr ng.ủ ườ bài:ế Kh ng đnh tác ng ho đng tham quan.ẳ Bài 2: Bi bao ng thú khác nhau ta đc nh ượ ờcách ngao du thú y, không kho đc tăng ược ng, tính khí tr nên vui Tôi th ng th nh ng ườ ườ ữk ng trong các xe ch êm nh ng ơmàng, bu bã, cáu nh ho đau kh còn nh ng ững đi luôn vui khoan khoái và hài lòng ườ ớt Ta hân hoan bi bao khi đn nhà! ộb đm mà sao có ngon lành th Ta thích ếthú bi bao khi ng vào bàn ăn! Ta ng ngon gi ấbi bao trong cái gi ng tàn!ế ườ (Ru­ xô, Đi ngao du)ộ Bài 2: Bi bao ng thúế khác nhau ta đc nh cách ượ ờngao du thú y, không kho đc tăng ng, ượ ườtính khí tr nên vui vở Tôi th ng th nh ng ng ườ ồtrong các xe ch êm nh ngỗ màng, bu bã, ồcáu nh ho đau kh còn nh ng ng đi iữ ườ luôn vui khoan khoái và hài lòng .ớ Ta hân hoan bi bao khi đn nhà! đm mà ạsao có ngon lành th Ta thích thú bi bao khi ng ồvào bàn ăn! Ta ng ngon gi bi bao trong cái ộgi ng tàn!ườ (Ru­ xô, Đi ngao du)ộ­ bi trong đo văn:ế ni vui ềs ng, nh phúc tràn ng vì đc đi .ướ ượ ộ­ xúc bi hi tràn ng trong đo ạvăn, gi ng đi ph ch n, vui i, i, các ươ ởt ng bi m,....ừ