Bài 26. Thuế máu

Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-18 11:48:17 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Giáo án Ngữ văn khối Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thầy Tồ Ngọc SơnTu 28ầ Ngày so :ạ Ti 105 106ế Ngày ạVăn :ả THU MÁUẾ Trích án ch th dân Pháp )ả ự_Nguy Ái Qu c_ễ ốI. TIÊU :Ụ Ạ1. Ki th :ế gi nhân, gi nghĩa th dân Pháp và ph bi th nh ng ng dân thu bóc t,ộ ườ ộb dùng làm bia trong các cu chi tranh phi nghĩa ph ánh trong văn n.ị ả- Ngh thu lu và ngh thu trào phúng trong văn chính lu Nguy ái Qu c.ệ ố2. Kĩ năng :- hi văn chính lu hi i, nh ra và phân tích ngh thu trào phúng bén trong văn ượ ộb chính lu n.ả ậ- cách bi vào trong bài văn ngh lu n.ọ ậ3. Thái độ Có lòng yêu c, căm ghét bè lũ bán và c.ướ ướ ướ ướ Tích ng Chí Minh yêu c, th ng dân, tình th qu vô n.ợ ưở ướ ươ ảII. CÁC KĨ NĂNG NG GIÁO TRONG BÀI :Ố ƯỢ Ả1. Kĩ năng giao ti p.ế2. Kĩ năng xác nh giá tr .ị ị3. Kĩ năng ng nghe tích c.ắ ự4. Kĩ năng tác.ợIII.CHU TH VÀ TRÒ :Ẩ Ầ1. Giáo vi nệ Các liên quan tác gi tác ph so giáo án.ấ ạ2. sinhọ bài cũ và tr câu SGK.ọ ỏIV PH NG PHÁP VÀ KĨ THU :ƯƠ Ọ-Đ sáng o, phân tích và bình gi ng, nêu (đ ng não, nêu câu i); th lu nhóm (Chia nhóm, giao ậnhi )ệ ụV. TI TRÌNH Ọ1 nh :Ổ (1’)2 Ki tra bài cũ :ể (10’)HS1 Nêu vài nét tác gi và cho bi Nguy Thi đã phê phán ch sai trái nào ?ề ạHS2 Nêu giá tr ngh thu và dung văn “Bàn lu phép c”ậ ?3. Bài :ớ Kh ng (1’) Nh ng năm 20 TK XX là th kì ho ng sôi ng chi sĩ ng kiên ườ ảc ng Nguy Ái Qu c, trong nh ng ho ng có sáng tác văn ch ng nhàm ch tr thù, nói lên iườ ươ ỗkh ng áp c, kêu nhân dân thu ng tranh. dung này bi hi trong ườ ượ ệbài “Thu màu” mà hôm nay chúng ta c.ế ọ* Gi ng :ả ạHO NG TH YẠ HO NG TRÒẠ DUNGỘHo ng I. Tìm hi chung (15’)ạ ể- Yêu HS nh vài nét tác gi ảNguy Ái Qu c.ễ ố-Ch chính cho HS.ố ạ-Yêu HS trình bày ng ọnh ng nét chính tác ph m.ữ ẩ- GV sung :ổ Văn trích ượ ừch ng cu Án ch TD Pháp-ươ ộ1 tác ph chính lu Nguy Ái ễQu c, vi ng ti ng Pháp. Đây là tác ếph ng gây ti ng vang trên kh pẩ ắth gi nó đã ch tr ch ấtàn o, trá phía sau ị“Bình ng, bác ái”ẳ CNTD.ủ- ng :ướ loát, rõ ràng, Nh i: sinh ngày 19-5-ắ ạ1890 Ngh An. 2-9-ạ ấ1969. NAQ là trong nh ng ữtên HCM trong th kì ờho ng cách ng tr ướnăm 1945.- 12 ch ng.ồ ươ- Trích ch ng án chừ ươ ếđ TD Pháp.ộ- Vi Pháp,xu ầđ tiên Pari (1925), VNầ ạ(1946).- Th lo văn Ngh lu ậ(phóng ).ự- ng nghe ng cách ướ 1. Tác gi Nguy Ái Qu cễ ố2. Tác ph :ẩ- Tác ph “B án ch TD ộPháp” là thiên phóng vi ng ằti ng pháp, in tiên Pari ạ(1925).- Th lo phóng (ki văn ểb ngh lu n).ả ậ- Đo trích ch ng ươ ủtác ph m.ẩ3. chú thích :ọ ụNăm 2017 2018ọ 1Giáo án Ngữ văn khối Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thầy Tồ Ngọc Sơnchú nh ng ng trong ngo kép ểth rõ gi ng đi trào phúng tác ủgi Đo nh lùng, đo chăm bi ếsâu cây, đo thái sôi.ạ ụ- đo n, 3HS ti p.ọ ế- GV nh xét cách HS.ậ ủ- HS chú thích trang 90-91, chú ọý các “b ”, “t ch”, “huynh ịđ ng tàn”.ệ ươ- HS phân chia và nh xét.ọ ậ=> lu Trong SGK đã chia ra ph rõ ràng. Chúng ta th ng nh theo ấcách chia y.ấ- Theo em văn Thu máu có ph ngả ươth bi là gì ?ứ ạ=> Văn Thu máu thu ki ểVBNL trong đó chia thành lu ậđi m. hi rõ ng ph ầc VB, chúng ta cùng đi qua ph ầtìm hi văn n.ể giáo viên và th hi n.ọ ệ- ng nghe GV và ẫđ ti :ọ ế+ HS1 Trong lúc....h P1.ế+ HS2 Ph 2.ầ+ HS3 Ph còn i.ầ ạ- HS1 chú thích.ọ- Phân chia :ố ụ+ P1 Chi tranh và “ng ườb ”.ả ứ+ P2 Ch lính tình ộnguy n.ệ+ P3 qu hi sinhế ự- TS và BC ượ ếh ch ch NL.ợ a. (SGK)b. Chú thích (SGK)c. ph nầd. Ph ng th bi :ươ ạ- Ngh lu và bi ểc m.ảHo ng II. Tìm hi văn (47’)ạ ả- :ỏ Em có nh xét gì cách ặtên nhan là thu máu ?ề ế=> lu là tên ch ng oươ ảkhi nó ph ánh đúng th ởthu khi dân chúng ph ch nh ngố ữth thu công vô lí. Nh ng xót xa ưh n, tàn nh là vào hoàn ơc nh bóc ng máu, th chí ươ ậm ng ng mình.ấ ủ- i:ỏ lu đi “chi tranh ”, ứtác gi đã ra nh ng lu nào ?ả ứ+ Theo dõi ph SGK và cho bi ạsao “Ng trong ườ ượ ặd ngo kép.ấ ặ- Yêu HS chia thành nhóm (th ảlu n) so sánh thái các quan caiậ ủtr TD nh ng ng dân thu ườ ộđ th đi tr và sau chi ướ ếtranh. Chi ti nào nói lên đi đó ?ế Thu máu là th thu đóng ếb ng ng máu, tính ng ươ ạcon ng i, lên ph ườ ậth th ng ng dân ươ ườthu a, th hi thái aộ ủtác gi căm ph n, mĩa mai ốv TD Pháp.ớ+Nh ng ng ph ườ ơthây trên bãi chi tr ng.ế ườ+B bàng thu súng.ị ố+S ng ng ko ượ ườbao gi tr .ờ ề- Tác gi mu tr ti ỏthái khinh mi TDP ủv nh ng ng dân thu aớ ườ ịtrong đó có nh ng ng dân ườVN theo quan đi ủCNTD.- Nhóm 1: tr chi tranhướ ế+Nh ng ten da đen th u.ữ ỉ+Nh ng tên An-nam-mít ẩth u, ch bi kéo xe tay và ăn ếđòn các quan cai tr .ủ ị+Chi ti tr năm 1914... ướnhà ta. 1. Chi tranh và “ng ườ ảx :ứa.Gi ng đi và thái nọ ọTD ng .ố ườ ứNăm 2017 2018ọ 2Tr chi nướ ếtranh Sau chi nếtrranh- :ọ+ da đen ọb th u.ẩ ỉ+ An-nam-ọmít th u.ẩ ỉ- Ch bi kéo ếxe tay và ăn đònc các quan.ủ=>Khinh mi t.ệ :ọ+ Con yêu+ hi nạ ề+ Chi sĩ oế ảv công lí và ệt do.ự=>Coi tr ng.ọGiáo án Ngữ văn khối Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thầy Tồ Ngọc Sơn- Nh xét nhóm.ậ ủ=> lu tr chi tranh ướ ọđ coi là gi ng ng ng, nượ ườ ẩth u, đánh nh loài t.Khi ậchi tranh bùng cế ượcác quan cai tr tâng bóc lên khoác choịnh ng danh hi cao quý và ẩh đi kh chi tr ng.ọ ườ- thái TDP nh ng ững dân tr (sau) chi ườ ướ ếtranh NTN ?- nguyên nhân thay cách ổg đó là gì ?ọ- Sau khi so sánh, chúng ta th tác gi ảđã ng ngh thu gì? Nh ụđích gì ?=> ch ng :ẫ Nh ng ng An ườnam, vô hình trung đã tr thành hiở ậsinh, tr thành nh ng lá ch ắcho Pháp trên kh chi tr ng.ắ ườ- Các em theo dõi đo còn ph nạ ầ1. ph nh ng ng dân thu ườ ộđ trong các cu chi tranh phi nghĩa ếđ tác gi miêu qua các chi ti nàoượ ế?- ph nh ng ng đi lính, đi ườlàm bia thì nh y. ốph nh ng ng dân ườ ịph ng thì sao ?ươ-Qua nh ng chi ti trên, em có nh xét ậgì cách ng ngh thu tác ủgi ?ả- Cu đo n, tác gi còn nêu ra nh ng ữcon chính xác hi sinh ủnh ng ng dân thu cho nh ng ườ ữm đích xa th dân (ụ ng ổc ng ... mình a.ộ ).V vi ra ưcon 70 và 80 có tác ng gì?ố ụ- qua ph VB, tác gi NAQ ảđã giúp chúng ta hi gì chính sách ềcai tr TD Pháp ?ị Nhóm Sau chi tranhế+Đ là nh ng “con ượ ứyêu”, “b hi n”, “chi sĩ ếb công lí và do”.ả ự+Chi ti th ... do.ế ự- Tr CT coi th ng, khinhướ ườb lăng nh c.ỉ ụ- Sau CT Coi tr ng, quý nọ ế- ph cho đích ụchi tranh và quy ủnhà quy n.ầ ề- NT ng ph n, p, ươ ậdanh châm bi đã kích sâu ếs c. Nh rõ ch ấb và th đo ủb TD.ọ- chi tr ng :Ở ườ+H ph ng xa gia đình,ọ ộquê ng vì nh ng đích ươ ụvô nghĩa, vinh hão huy n.ự ề+ bi thành nh ng hi ậsinh cho ích ầquy (ph thây trên các bãi ơchi tr ng Châu Âu, xác ườ ỏt nh ng mi hoang vu th ơm ng).ộ- ph ng :Ở ươ+ ki trong các ứx ng thu súng ghê ưở ởho nhi muôn vàn các ễch khác mà ch t.ấ ế- Tác gi ng phép li kê, ệgi ng đi th ng m, xót ươ ảxa. Cách ng NT này cung ục thông tin có truy ềc m, thuy ph và làm ổb ph th th ng ươ ủng dân thu a.ườ ị-Đó chính là ng ch ng đanh ứthép, hùng nh ộtr gi nhân, gi ảnghĩa nhà quy TD ềtrong cu chi tranh ếqu c.ố- cáo nh ác ủb TD pháp, gây lòng căm ọph n, oán trong lòng ờnh ng ng dân thu a.ữ ườ ị- Chính sách dã man, ứtàn o. Chúng đã bi nh ng ững dân thu thành ườ *BPNT ng ph n, và ươ ậs ng nhi danh mang mĩaử ừmai châm bi m.ế=> Th đo p, ủb TD, bi (nh ng ng ườdân thành hi sinh.ả ậb. ph nh ng ng ườdân thu đi .ộ chi tr ngỞ ườ ph ngỞ ươ- Ph xa lìa ợcon, quê ng.ươ- xác trên ỏvùng hoang vu vàch khi ượbi n.ể ki ứtrong các nhà máy.- Kh ra ng ừmi ng ph i.ế ổ*BPNT li kê.ệ-> Làm rõ ph th ảth ng ng dân thu a.ươ ườ ị-> Gi ng đi th ng m, ươ ảgi t, nh ng th xót xa.ễ ậ2. Ch lính tình nguy n.ế ệNăm 2017 2018ọ 3Giáo án Ngữ văn khối Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thầy Tồ Ngọc SơnH ti 105, chuy sang ti 106.ế ế- Trong đo (ch lính tình ộnguy n), hình thành nh ng lu nệ ượ ậđi nào ?ể- em hi tình nguy là gì?ậ ệ-Ch lính tình nguy chính ủquy TD có đúng ngĩa không ?ề ấÝ nghĩa cách ?ặ ụ- Ng dân tr nay ườ ướ ếch nh ng th thu gì? Nay thêm ụnào ?- Em hi “m lính” nh th ếnào ?-V em hãy nêu rõ các th đo n, mánh ạkhóe lính TD Chi ti nào ếth hi đi đó ?ể ề- GV gi ng gi chi ti cho HS hi ểthêm.- Chúng ng dân NTN ườ ắV em hi nó NTN ?ậ ể- th là ng chuy lính ắmà xoay ra ki ti n.ế ề- Tóm i, ng dân thu “có th ườ ự“Tình nguy n” hi dâng ng máu ươnh quy không ?ư ề=> Ch Đây ch là chiêu bài “tình ỉnguy n” hay chính là nh ng trò ịb quy n. TD ọv tích rêu rao quân ầtình nguy ng dân thu a.ệ ườ ị- ch ng nhà quy n, ng ườdân đi lính đã làm gì ?ả ọ=> KL Vi này đã nói lên ượ ọt ho thân mình, ci làm này ệl trá, nh ng ữchính sách lính phi nhân tính mà ộCQTD rêu rao là nguy n.ẫ ệ- Tóm i, em có nh xét gì th đo nạ ạb lính và cách ph ng nh ng hi sinh ph ích ủchúng, ậx ng y.ươ ủ1. Nh ng lãm nh ng trong ụvi lính.ệ ắ2. Ph ng nh ng ng ườb lính.ắ3. quy n.ờ ề- Tình nguy là giác, ựkhông bu c, ph kh ởmà đi.- CĐLTN mang thái trào ắphúng cách nhiên, nh ng đây là bu c, ng c.ở ưỡ ứ- Ch nhi th thu (khóa, ếs sai, ch, ng ưỡ ứmua và thu phi n). ếnăm 1915-1916, ch thêm ạm lính.ộ- lính ch đem tai ạcho ng dân .ườ ứ- Các th đo :ủ ạ+ Lùng ráp, vây t, ng ưỡb ng ta ph đi lính.ứ ườ ả+ ng chuy lính màợ ắd t, đe nh ng nhà giàuọ ữđ ki ti n.ể ề+ sàn trói, xích, nh ống ta nh súc ho đàn ườ ặáp ngay có ai ch ng i.ế ố- Chi ti tho tiên ... xì ti ềra.- là “v li bi ếnói”.B TD coi ng dân là ườth bi nói, là th hàngứ ứhóa bi có th sinh i.ự ợ- Th ra không có hi ếdâng tình nguy ng máu ươnào t.ế- Th không ắlính, ng dân thu ph ườ ảb tr ho đút lót. Cũng có ặkhi, ph tìm cách làm cho ựmình nhi các lo nh ện ng nh (đau toét ch ảmũ, xát vào nhi th ứch c,..) không ph ảđem thân ra lính.- Th đo lính dã man,tànủ a. Các th đo mánh khóe ắlính :- Ti hành lùng ráp, vây bát ng iế ườta đi lính.- sàng trói, xích, vây t, nh ống và đàn áp dã man nh ng ườ ẻph i.ả ố- Tóm ng kh nh, nghèo ườ ạkh tr c; ng giàu có sau.ổ ướ ườ- xoay ki ti n.ọ ề-> Th ch là dùng vũ bátự ểlính ch không có tình ựnguy gì .ệ ảb. Ph ng nh ng ng ườb đi lính :ị ắ- Tìm cách tr thoát.ọ ố- gây cho mình nh ng căn nhự ệnguy hi tr lính.ể ố=> Nh ng ng đi lính ườ ắph ng gay và i.ả ộc. quy :ỡ ềNăm 2017 2018ọ 4Giáo án Ngữ văn khối Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thầy Tồ Ngọc Sơnng thu ?ườ ị- Khi lính, TD dùng nh ng lu ậđi (l gì ?ệ ẽ- Em có nh xét gì ọTD ?- Đó ch là nh ng ầquy n, nh ng th ra có nh ậkhông th nh th nào ?ậ ế- Tác đã ng nhi câu chuy ỉả ệth gi thích vê ọc quy n. các bi pháp trên đã ệlàm đi gì ?ổ ề=> KL: qua ph 2, chúng ta đã th ấđ ch tình nguy là m, ượ ợd trá, phi nhân tính, ch ấCQTD là tàn ác dã man. qu ảc hi sinh ng dân thu ườ ộđ sau chi tranh NTN, chúng ta ếsang ph 3.ầ- Hãy ch ra nghĩa nhan ph ầ3 ?- qu hi sinh ng dân ườthu trong các cu chi tranh ếNTN ?+ Thái nhà quy NTN ?ộ ề+ Có hành ng NTN ?ộ ử=> lu (trong sách GV/ trang ậ93).- Tr nh ng hành ng đó, tác gi đã ướ ảk lu gì ?ế ậ- nh ng đi trên, cho th ấng dân thu NTN ?ườ ử- Tóm em có nh xét gì cách ốx CQTD ng dân xử ườ ứsau khi đã “thu máu” ủh ?ọ- Tác gi thúc đo ng suy nghĩ ằgì? Cách thúc có nghĩa gì ?ế o, tr ng tr n. cách ph ngạ ứgay và i.ắ ộ+ ban ph hàm cho ẩlính còn ng và truy ng ặnh ng ng hi sinh cho ườ ổqu c.ố+ Tr nh tr ng tuyên các ốb đã quân ..... ầnh lính th .ư ợ- trá.ỡ ố-Th ra không nh y. ậN qu th ng An ườNam .... “Không ng ng i”.ầ ạ- Làm ịvà tr gi nhân, ảgi nghĩa tàn xa ấc chính quy TD vs ềthái mĩa mai, châm bi m.ộ ế- Nhan có nghĩa trào ềphúng.- TL tuyên tình im t.ờ ặ+ nh ng ng ng tângữ ườ ượbóc tr vs gi ng ng ườ ẩth u.ỉ+ tr ướkhi c.ề ướ+ Đánh vô cho ăn nh ưl nh xu ng u.ợ ầ+ thì tuyên ướ ớh c:ọ“Chúng tôi ko các anh a,ầ ữcút đi !”- TL :H tr ch ộb không biets gì ếchính ngĩa và công lí -> vì CQTD ko bi chính ngĩa và ếcông lí.- TL tàn nh n, tr ởthành nh ng lá ch cho ắpháp trên chi tr ng vô ườnghĩa.-TL cách tráo tr tàn ởnh ác ko ch ND ớb mà còn nh ng ững Pháp ng thi n.ườ ươ ệ-TL: ng ni tin :ằ ề+Th ng binh quá ph nh ươ Rêu rao lòng nguy ủng dân thu :ườ ị- quân.ấ ầ- Không ng ng quê ng.ầ ươ- Hi ng máu mình nh ươ ưlính kh .ố ỏ- Hi dâng cánh tay lao ng nh ưlính th .ợ*S th :ự ậ- Xích tay đi nh .ệ ị- sàng nh trong tr có ng iẵ ườcanh gác.- Nh ng cu bi tình lên.ữ ổ=> Th hi thái mĩa mai, châmể ộbi và ch tr th đo ừd dân chính quy th ựdân.3. qu hi sinh.ế ự- Khi chi tranh thúc thì các ếl tuyên “tình các ngài ủcũng im ng.ặ- Dân tr “gi ng ống th u”.ườ ỉ- đánh vô th ỉnh súc t.ư ậ- chào đón ng bàiề ướ ượ ằdi văn.ễ-> tàn nh n, ch là ỉnh ng bia trong cu ộchi tranh vô nghĩa (s hi sinh vô ựnghĩa).=> Tác gi đã ch tr ặNăm 2017 2018ọ 5Giáo án Ngữ văn khối Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thầy Tồ Ngọc Sơnvào ng qu nh ơnh p.ớ+TG văn minh, ng Pháp ườl ng thi ng phía ươ ềng dân thu cáo ườ ộác CNTD.ủ-Có nghĩa :th hi ni tin,ể ềs mong chính đáng và sâuự ỏs ng dân các ườ ướthu a. ng th cáo ốv ch tr ác dã man ủCQTD. tráo tr và tàn nh th ựdân.Ho ng III. ng (10’)ạ ế- Hãy nêu gía tr ngh thu văn ủb n?ả- Em hãy nêu giá tr dung văn ủb n?ả -TL :+ NT châm bi đã kích sâu ếs th hi qua hình nh xác ảth c, sinh ng, giàu tính BC, ộcó nghĩa cáo.ố+ Ngôn ng châm bi m, gi ngữ ọđi trào phúng, mĩa mai.ệ+K TS, BC và iế ốvăn ngh lu c.ị ắ- TL: Vb nh “b án” cáoư ốth đo và chính sách vô nhânủ ạđ TD ng ườdân thu vào các lò ửchi tranh.ế 1. Ngh thu :ệ ậ- Bi pháp NT ng ph ươ ốl các hình nh sinh ng, ộngôn ng giàu ch trào phúng, ấgi ng đi mĩa mai châm bi m, ếk TS và BC vào văn ốngh lu n.ị ậ2. dung (SGK)ộ4. ng (5’)ủ ố- GV th ng bài trong hai ti giúp HS kh sâu ki th c.ệ ứ- HS có ph nào không hi gi ng i.ỏ ạ- Cho Hs làm ph luy (SGK/ trang 92).ầ ậ5. ng nhà (1’)ướ ở- nhà bài cũ theo dung cho ghi và ph ghi nh .ề ớ- tìm hi tác ng trái nghĩa ng trong văn n.ể ượ ả- Chu bài tho i.ộ ạNăm 2017 2018ọ 6Giáo án Ngữ văn khối Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thầy Tồ Ngọc SơnTu 28ầ Ngày so :ạ Ti 107ế Ngày ạTi ng vi THO IỘ ẠI. TIÊU :Ụ Ạ1. Ki th :ế ứ- khái ni “vai xã trong tho i” và quan gi các vai trong quá trình tho i.ắ ượ ạ2. năng :ỹ- Xác nh và phân tích các vai trong cu tho i.ị ạ3. Thái :ộ- Hs có th ng đúng vai trong cu tho i.ứ ạ- Xác nh thái đúng trong quan giao ti p.ị ếII. CÁC KĨ NĂNG NG GIÁO TRONG BÀI :Ố ƯỢ ẢIII.CHU TH VÀ TRÒ :Ẩ Ầ1. Giáo viên so giáo án, ng ph .ạ ụ2. sinh bài cũ, chu bài tr nhà.ọ ướ ởIV PH NG PHÁP VÀ KĨ THU :ƯƠ ỌV. TI TRÌNH Ọ1. nh :Ổ ị2. Ki tra bài cũ :ể phút)HS1 Có cách th hi hành ng nói? Nêu rõ ng cách? Cho ví minh a?ấ ọTr :Có cách th hi hành ng nói :ả ộ+ Dùng tr ti ng các ki câu có ch năng chính phù hành ng đó i, xin, ngh yêu u,...)ự ầ+ Dùng gián ti ng ki câu khác câu tr thu t, nghi n, thán,...).ế ả+ VD đang làm gì (ki câu nghi n. Hành ng nói là i).ạ ỏHS2 Yêu làm bài (SGK/ trang 72) Sau đó GV bài.ầ ữ3. Bài :ớ phút) Gi thi bài Trong cu ng ng ngày, ng nào cũng có nh ng quan ng, p, thân ,... khác ườ ơnhau nh ng quan vô cùng ph và vô cùng tinh ng có cao trong xã i, nh ng ườ ưv nhà ch là con gái. ng là cha ho trong gia đình, nh ng khi quan ch là bè ng ườ ồnghi p... nh ng trí trong XH, quan, gia đình là các vai ng khi tham gia tho i. ượ ườ ạBài hôm nay giú em hi khái ni y.ọ ượ Gi ng (37 phút)HO NG TH YẠ HO NG TRÒẠ DUNGỘHo ng I. Vai xã trong tho i. (22’)ạ ạ- HS ví (SGK/trang 92-93)ọ ụ- Sau khi nghe VD và ựtìm hi bài nhà, cho bi tho là ạgì giao ti chi là gì ?ậ ề=> KL tho là cách giao ti ví SGK.ọ ụ- TL: tho là cách giao ạti hai chi u.ế ề+ Giao ti chi là ng ườnày nói, ng kia nghe và ườph tr ng nói. ờVai giao ti thay i, ng ườnghe ban đã tr thành ởng nói, th luân phiên ườ ếnhau. 1. Ví (SGK)ụNăm 2017 2018ọ 7Giáo án Ngữ văn khối Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thầy Tồ Ngọc Sơnchi u. Đó là cách giao ti ra khi ảcó ng nói tr lên trao ườ ớnhau gì đó.ấ ề- GV bình gi ng tho (SGV/ Tr.94-ả ạ95)- dung chính đo trích ạnày là gì?=> GV chuy sang ph nh .ể ỏ- ỏ+ Đo trích trên có nhân tham ậgia tho i? Đó là ai?ộ ạ+ Quan gi bé ng và ng cô là ườm quan nh th nào ?ố ế+ Ai vai trên, ai là vai ?ở ướ+ Cách ng cô có gì đáng ườchê trách?+ Tr thái ng cô nh y, ướ ườ ậbé ng có thái ra sao?ồ ộ+ Tìm chi ti cho th nhân chú Bé ậh ng đã ng kìm nén bình ấc mình thái phép?ủ ễ+ Theo em, vì sao bé ng ph làm ảnh ?ư ậ- GV nh xét và lu n.ậ ậ- GV trí bà cô khi tham gia ộtho bé ng là vai trên, bé ng trí vai i, ng ta đó là vai xãở ướ ườ ọh i.ộ- Yêu HS th lu nhóm trong vòngầ ậ3 phút và sau đó di nhóm tr i:ạ ờ+ Nhóm vai xã là gì?ộ+ Nhóm vai XH xác nh ng ượ ằcác quan nào?ố ệ+ Nhóm 3: VD ch ng minh cho các ứm quan vai XH?ố ủ+ Nhóm Khi tham gia tho ỗng chúng ta xác nh đúng vai ươ ịc mình. Vì sao?ủ- GV yêu HS nh xét và ch Vaixh trong tho th hi rõ qua ấcách ng hô gi nh ng ng tham ườgia HT. Và vai XH cũng có th thay iể TL: dung chính là thu ậl cu tho gi bé ữH ng và cô.ồ- TL: Có nhân tham gia ộtho là bé ng và ng cô.ạ ườ+ Là quan gia (ru th t).ệ ị+ Ng cô bé ng là vai ườ trên, bé ng là vai i.ở ướ+ Cách ng là u. Nó ấkhông phù quan ệru th t. Nó cũng không th ểhi thái đúng ủng trên ng i.ườ ườ ướ+ Thái bình.ộ ấ+ Cu không đáp Im ầl ng cu xu ng ổh ng ngh khóc không ra ứti ng.ế+ Vì là vai i, có ướ ậb ph tôn tr ng vai trên ọ(ng đang tho ườ ớmình).- HS ng nghe.ắ- HS th lu nhóm trong 3’: ậ+ N1: là trí ng tham ườgia tho ng ườkhác trong cu tho i.ộ ạ+ N2, N3 :*Trên hay ngang hàng:ướ> Ngan hàng, bè ng a: ứt u, tao, mày,...ớ ậ> hàng: cô-cháu, ông-bà, ọcháu-con,..> Tu tác (hàng xóm): cháu-ổc bác/cô/anh/ch ,...ụ ị> Ch XH: ngài-tôi,...ứ ụ> Gi tính: anh-ch ông-bà,..ớ ị*Thân-s (theo quen ộbi t, thân tình):con-b ,m anh,ế ẹch tôi;...ị+ Vì quan XH đa ốd ng nên vai XH ỗng cũng đa ng, nhi ườ ềchi u.ề- HS nh xét.ậ 2. Nh xét :ậ- Đo trích có hai nhân tham ậgia tho bé ng và ng ườcô.=> Quan hàng trong gia c.ệ ộ+ Ng cô: vai trên.ườ+ Bé ng vai i.ồ ướ- Bé ng ng kìm nén ựb bình mình cô vì ớH ng bi ng mình là ng vai ườd ph bi tôn tr ng, phép ướ ễv ng vai trên.ớ ườ3. lu ậ- Vai xã iộ là trí ng ườtham gia tho ng ườkhác trong cu tho i.ộ ạ- Vai xã xác nh ng ượ ằcác quan xã i:ệ ộ+ Quan trên-d hay ngang ướhàng (theo tu tác, th trong ậgia đình và xã i).ộ+ Quan thân- (theo ộquen bi t, thân tình).ế- Vì quan XH đa ng ạnên vai XH ng cũng ườđa ng, nhi chi u.Khi tham giaạ ềh tho tho ng chúng ươta xác nh đúng vai mìnhầ ủđ ch cách nói cho phù p.ể ợNăm 2017 2018ọ 8Giáo án Ngữ văn khối Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thầy Tồ Ngọc Sơnđ trong quá trình tham gia HT.ượ- Yêu HS ghi nh .ầ ớ- HS ghi nh .ọ => Ghi nh (SGK)ớHo ng II. Luy (15’)ạ ậ- Yêu HS nêu y/c bài và ng ướd HS làm bài:ẫ+ Thái nghiêm kh c: chú đo tác ạgi ch ra ng sĩ, chê tráchả ướt ng sĩ.ướ+ Thái khoan dung: chú tìm trong ộđo TQT phân tích khuyên ng ướsĩ.- Yêu HS đo trích và nêu y/c ạđ bài.ề- HS lên ng làm bài. HS còn ạlàm vào sau đó nh xét bài làm ủb n.ạ- Yêu HS nhà làm BT3.ấ Nêu yêu bài và nghe ềs ng GV.ự ướ ủ- HS1 Lên ng làm bài.ả- HS2 nh xét.ậ- HS1 ng ch bài.ứ ọ- HS2 Lên ng làm câu a.ả- HS3 Lên ng làm câu b.ả- HS Lên ng làm câu c.ả- HS Nh xét bài làm.ậ- HS nhà làm BT3.ề 1. Bài 1:ậ- Nghiêm kh c: “Nay các ng ươnhìn ch nh ...... mà không bi ếcăm.”- Khoan dung: “nay ta ch binh ọpháp ...... là ngh ch thù.”ứ ị2. Bài 2: ậa) Xét ông giáo có ịv XH cao Lão c.ị Xét tu tác: lão là vai ạtrên ông giáo.ủb) Ông giáo nói vs lão ng ằnh ng an thân tình (n mữ ắl vai lão, ng c, ăn ướkhoai, hút thu c). ng hô vs lão ưH là cu mình lão ớlà ông con mình (s kính tr ng). ọCòn ng hô lão là tôi (không coi mình là ng có vườ ịXh cao n.ơc) LH ng ng hô vs ườ ưmình là ông giáo dùng ạthay nói (kính tr ng ng có ườđ cao n).ị ơ- LH ùng các :ừ chúng mình, nóiđua thê trng cách nói mình =>ủs gi và thân tình trong ốquan gi LH vs ông giáo.ệ ữ4. Cũng (1’)ố- GV th ng bài giúp HS kh sâu ki th c.ệ ứ- GV ai ch hi bài thì và gi đáp cho HS.ỏ ả5. ng bài nhà: (1’)ướ ở- nhà bài cũ theo dung cho ghi và ph ghi nh .ề ớ- Yêu làm bài (Sgk/Tr. 95)ầ ậ- Chu bài Tìm hi bi trong văn ngh lu nể ậNăm 2017 2018ọ 9Giáo án Ngữ văn khối Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai Thầy Tồ Ngọc SơnTu 28ầ Ngày so :ạ Ti 108ế Ngày ạT làm văn TÌM HI BI TRONG VĂN NGH LU NÊ ẬI. TIÊU T: Ạ1. Ki th c:ế ứ- Th bi là không th thi trong nh ng bài văn ngh lu hay có lay ng ng cấ ượ ườ ọ(ng nghe).ườ2. Kĩ năng:- nh ng yêu thi vi bi vào bài văn ngh lu ngh lu có th ượ ểđ hi qu thuy ph cao n.ạ ượ ơ3. Thái :ộ- Giáo HS có th dùng bieeur trong văn ngh lu n.ụ ậII. CÁC KĨ NĂNG NG GIÁO TRONG BÀI :Ố ƯỢ ẢIII.CHU TH VÀ TRÒ :Ẩ Ầ1. Giáo viên so giáo án, ạ2. sinh bài cũ, chu bài tr nhà.ọ ướ ởIV PH NG PHÁP VÀ KĨ THU :ƯƠ ỌV. TI TRÌNH Ọ1. nh :Ổ (1’)2. Ki tra bài cũ :ể Không3. Bài :ớ phút) Gi thi bài Ta đã bi bi th hi rõ nh trong bài văn ngh lu là ng câu ượ ữc m, gi ng đi văn. Nh ng có th ch có nh không? Làm th nào có xúc, tình và bi ểhi ra khi vi văn ngh lu nh th nào? Bi trong văn ngh lu có gi ng nh bi trong văn ảbi không? Đó là dung bài hôm nay.ể Gi ng (40’)HO NG TH YẠ HO NG TRÒẠ DUNGỘHo ng I. bi trong văn ngh lu n. (20’)ạ ậ- Yêu HS văn “L kêu ọtoàn qu kháng chi n”ố ế- Chia thành nhóm, th lu tr ảl các câu sau:ờ ỏ+ Nhóm 1: Tìm nh ng ng bi ộtính mãnh li tác gi và nh ng ữcâu thán trong văn n? ửd ng ng và câu có tính ch bi uụ ểc m, kêu toàn qu kháng chi nờ có gi ng ch ng si ươ không HS văn n(Sgk/Tr.95-ọ ả96)- nghe ng ướ ủGV, th lu trong phút:ả ậ+ N1: Th ng kê thành ng ảnh ng ng BC và nh ng câuữ ữc thán:ảT ng BCừ Câu mảthán- i; không.ỡ i...qu c!ỡ 1. Ví văn “l kêu ọtoàn qu kháng chi n.”ố ế2. Nh xét: ậ ng bi m:ừ i; ỡkhông;mu n;ố ph i; quy tâm; nh nh.ả ịCâu thán:ả- ng bào toàn qu !ỡ ố- ng bào !ỡ ồ- Chúng ta ph ng lên !ả ứNăm 2017 2018ọ 10