Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 26 Câu trần thuật đơn

e52802febcbfdb0e4fed1db0d1da69d1
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-07-18 14:47:04 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 359 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TI 110 CÂU TRÂN THU ĐNẾ ƠTU 29ẦTI 110:Ế CÂU TR THU ẬĐNƠI/ Câu tr thu đn là gì?ầ 1. Ví :ụ Đc đo văn:ọ ạ“ Ch nghe câu, tôi đã ếh ch răng lên, xì rõ ơdài. i, đi khinh kh nh, ỉtôi ng:ắ­ c! Thông nghách sang ứnhà ta? nghe nh Chú mày ỉhôi nh cú mèo th này, ta nào ếch đc. Thôi, im cái đi ượ ệhát sùi đi. ấĐào nông thì cho ch t! ếTôi không chút ậtâm.” (Tô Hoài) TU 29ẦTI 110:Ế CÂU TR THU ẬĐNƠ I/ Câu tr thu đn là gì?ầ 1. Ví :ụ Đc đo văn:ọ ạ“ Ch nghe câu, tôi đã ếh ch răng lên, xì rõ ơdài. (1) i, đi khinh kh nh, ỉtôi ng: (2)­ c! (3) Thông nghách sang nhà ta? (4) nghe nh !ễ (5) Chú mày hôi nh cú mèo th này, ta ếnào ch đc.ị ượ (6) Thôi, im cái đi hát sùi ấđi. (7) Đào nông thì cho ch t!ổ (8) Tôi không chút ậtâm.” (9) (Tô Hoài) Các câu trong đo vănạCâu 1: Ch nghe câu, tôi đã ch răng lên, xì rõ dài.ơ Câu i, đi khinh kh nh, tôi ngồ .Câu c!ứ Câu 4: Thông ngách sang nhà ta? Câu 5: nghe nh !ễ Câu :Chú mày hôi nh cú mèo th này, ta nào ch đc.ư ượCâu 7: Thôi, im cái đi hát sệ ùi đi.ụ Câu 8: Đào nông thì cho ch t!ổ ếCâu 9: Tôi không chút tâm.ề Kể xúcộ Tả iỏ xúcộ Nêu ki ếYêu u, ra nhầ ệB xúcộ nêu ki nể Hãy cho bi nh ng câu này dùng làm gì?ế đích nóiụ Các câu trong đo văn đích nói Ki câuạ ểCâu 1: Ch nghe câu, tôi đã ch răng lên,ư xì rõ dài. ơCâu 2: i, đi khinh kh nh, tôi ng.ồ ắCâu 3: c!ứ Câu 4: Thông ngách sang nhà ta? Câu 5: nghe nh ỉCâu 6: Chú mày hôi nh cú mèo th này, ta nào ếch đc.ị ượCâu 7: Thôi, im cái đi hát sệ ùi điụ Câu 8: Đào nông thì cho ch t!ổ ếCâu 9: Tôi không chút tâm.ề ểB xúcộ ểH ỏB xúcộ Nêu ki nếYêu u, ra nh ệB xúcộ và nêu ểki nế Câu tr thu t: câu 1,2,6,9 Câu nghi (câu i)ỏ câu Câu thánả câu 3,5,8 Câu khi n: câu Câu tr thu tầ ậCâu tr thu tầ ậCâu tr thu tầ ậCâu tr thu tầ ậCâu tr thu tầ ậCâu tr thu tầ ậCâu tr thu tầ ậCâu tr thu tầ ậCâu nghi nấ Câu thánảCâu thánảCâu thánảCâu thánảCâu thánảCâu thánả Câu khi nầ ếCâu khi nầ ếTU 29ẦTI 110:Ế CÂU TR THU ẬĐNƠ I/ Câu tr thu đn là gì?ầ 1. Ví :ụ­Câu 1, 2, 6, ­> câu tr ầthu tậ Đc đo văn:ọ ạ“ Ch nghe câu, tôi đã ếh ch răng lên, xì rõ ơdài. (1) i, đi khinh kh nh, ỉtôi ng: (2)­ c! (3) Thông nghách sang nhà ta? (4) nghe nh !ễ (5) Chú mày hôi nh cú mèo th này, ta ếnào ch đc.ị ượ (6) Thôi, im cái đi hát sùi ấđi. (7) Đào nông thì cho ch t!ổ (8) Tôi không chút ậtâm.” (9) (Tô Hoài) TU 29ẦTI 110:Ế CÂU TR THU ẬĐNƠ I/ Câu tr thu đn là gì?ầ 1. Ví :ụ­Câu 1, 2, 6, ­> câu tr ầthu tậ Xét ví :ụ Tôi là sinh 6/2.ọ Câu tr thu tầ Gi thi 1) Ch nghe câu, tôi đã ch răng lên, xì rõ ơdài. (2) i, đi khinh kh nh, tôi ng:ồ (6) Chú mày hôi nh cú mèo th này, ta nàoư ch đc.ị ượ(9) Tôi không chút tâmề .CN VNCN VNCN VNCN VNCN2 VN2CN2 VN2 VN1VN1CN1CN1CN VNCN VN=> Câu có C­V ụ=> Câu có C­V ụ=> Câu có C­Vụ=> Câu có C­Vụ => Câu có C­Vụ=> Câu có C­Vụ=> Câu có C­Vụ=> Câu có C­Vụ* Tôi là sinh 6/2ọ ớ* Tôi là sinh 6/2ọ ớCN VNCN VN=> Câu có C­Vụ=> Câu có C­Vụ Nhóm 1Câu: 1,2,9,* Có thànhụ Câu tr thu đnầ Nhóm 2Câu 6: Có ụt thànhạ Câu tr thu ghépầ ậTU 29ẦTI 110:Ế CÂU TR THU ẬĐNƠ I/ Câu tr thu đn là gì?ầ 1. Ví :ụ­Câu 1, 2, 6, ­> câu tr thu tầ ậ(1) tôi đã ch răng lên, xì rõ dài.ế ơ(2) tôi ng:ắ (9) Tôi không chút tâmề Tôi là sinh 6/2ọ CN VNCN VNVNCN 2. lu n: Ghi nhế ớII.Luy pệ CN VNCN VNCN VNCN VN Câu tr thu đnầ