Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 26.4 Trang 39 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho không khí (chứa 80% thể tích là khí nitơ) tác dụng với đồng nung nóng trong thiết bị kín, xảy ra phản ứng oxi hoá đồng thành đồng(II) oxit. Phản ứng xong, người ta thu được 160 cm3 khí nitơ. Thể tích không khí trong thiết bị trước khi xảy ra phản ứng là

 A. 200 cm3        B. 400 cm        C. 300 cm3       D. 500 cm3

Hướng dẫn giải

Phương án A.

Như  ta đã biết, khí N2 chiếm 80% thể tích không khí, vậy thể tích không khí ban đầu sẽ là :

80 cmkhí nitơ có trong 100 cm3 không khí.

Vậy 160 cmkhí nito có trong : \({{100 \times 160} \over {80}} = 200(c{m^3})\) không khí 

Các câu hỏi cùng bài học