Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 26.10 Trang 32 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho 12,7 gam muối sắt clorua vào dung dịch NaOH có dư trong bình kín, thu được 9 gam một chất kết tủa. Công thức hoá học của muối là

A. FeCl3 ;            B. FeCl2 ;                       C. FeCl;                              D. FeCl4

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

Gọi công thức của muối là \(FeC{l_x}\) (x là hóa trị của kim loại Fe).

Phương trình hóa học:

\(FeC{l_x}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,xNaOH \to Fe{(OH)_x}\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,xNaCl\)

(56+35,5x)gam                           (56+17x)gam

12,7 gam                                         9 gam

Ta có tỷ lệ: \({{56 + 35,5x} \over {12,7}} = {{56 + 17x} \over 9} \Rightarrow x = 2 \to \) công thức của muối là \(FeC{l_2}\)

Các câu hỏi cùng bài học