Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 25. Ôn tập về thơ

30643065386363623035363331656235396434323037393061633832663932633765356132613664353837353137396335333365393966336236326331643764
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 10:41 PM ngày 2-08-2017 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 235 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ÔN THÂ ƠCâu trang 89: ng th ng kê ốcác tác ph th hi đi Vi Nam ệđã c. ọSTT Tác ph mẩ Tác giả Năm sáng tác Th ểthơ Tóm ộdung Đc ặs ắngh ệthu tậ121) Đng chíồTác giả Năm sáng tác Th ểthơ Tóm ộdung Đc ngh ệthu tậChính uữ 1948 doự đp chân ẹth c, gi ịc anh ộđi th ờch ng Pháp, ốtình đng ồchí, đng đi ộg bó keo ắs n.ơ Hình nh ảchân th c, ựgi ịngôn ng ữcô đng, ọgiàu ứbi m.ể ả2) Đoan thuy đanh caêTác giả Năm sáng tác Th ểthơ Tóm ộdung Đc ngh ệthu tậHuy nậ 1958 ảchữ đp ẹtráng ệv thiên ênhiên, vũ tr và ụcon ng lao ườđng ộm i.ớ Nhi hình nh ảđp, ng ớđc sáng ượ ạb ng liên ựt ng, ng ưở ưởt ng, âm ượh ng kho ưở ẻkho n, ạquan.3) Bài th ti đi xe không kinhơ ộTác giả Năm sáng tác Th ểthơ Tóm dungắ Đc ắngh thu tệ ậPh ạTi ếDu tậ 1969 ựdo đp hiên ẹngang, dũng ang ườlính lái xe trên tuy đng ườTr ng ườ ơth ch ng Mờ Hình nh ảđc đáo, ộngôn ng ữbình ịgi ng đi ệngang tàng, mang đm ậch lính.ấ4) aế ưTác giả Năm sáng tác Th ểthơ Tóm ộdung Đc ngh ệthu tậB ng ằVi tệ 1963 ảch ữvà tám chữ Nh ng ỉni tình êbà cháu, lòng kính yêu, trân tr ng và bi ến cháu ủđi bà.ố ợmiêu bi ểc m, bình ảlu sáng ạhình nh ếl li êv hình nh ảng bà.ườ5) Khuc hat ru nh ng em be trên ng .ữ ẹTác giả Năm sáng tác Th ểthơ Tóm dungắ Đc ắngh thu tệ ậNguyn ễKhoa Điêm 1971 Ch ủy ếlà tám chữ Tình yêu th ng con ươg li ớlòng yêu c, tinh ướth chi ếđu ủng Tà ườ ẹÔi. Mang âm đi ờru ng ọngào trìu n.ế6) Anh trăngTác giả Năm sáng tác Th ểthơ Tóm ộdung Đc ngh ệthu tậ Nguy ễDuy 1978 Năm chữ nh ớnh ng năm ữtháng gian kh ủng lính, ườnh nh ởthái ng ốtình nghĩa thu chung.ỷ Hình nh ảgi ịgiàu nghĩa bi ng, ượgi ng đi ệnh nh ẹchân thanh.7) Con coTác giả Năm sáng tác Th ểthơ Tóm ộdung Đc ngh ệthu tậ Ch ếLan Viên 1962 ựdo Ng ca tình ợm và ẹnghĩa ru ờđi đi ờs ng ủm con ỗng qua ườhình ng ượcon cò. ng ụsáng ạhình nh ảvà gi ng ọđi ru ờc ca dao.ủ8) Mua xuân nho nhỏTác giả Năm sáng tác Th ểthơ Tóm dungắ Đc ngh ệthu tậThanh iả 1980 Năm chữ xúc ảtr mùa ướxuân ủthiên nhiên, khát ng ọlàm mùa xuân nho nh dâng ỏhi cho đi.ế Hình nh ảđp, gi ảd ợc m, nh ạđi trong ệsáng, tha thi ầv dân ca.ớ9) Vi ng lăng Bac ếTác giả Năm sáng tác Th ểthơ Tóm ộdung Đc ngh ệthu tậVi ễPh nươg 1976 Tám chữ Lòng thành kính, ni êxúc đng sâu ộs nhà ủth khi vào ơlăng vi ng ếBác. Gi ng th ơtrang nghiêm, tha thi t, nhi êhình nh ản đp, ẹg m, ảngôn ng ữbình .ị