Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 25 Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc

ce1e6de271ad85e1c7c9c3c3d58ad912
Gửi bởi: Nguyễn Trần Bích Châu vào ngày 2017-02-26 00:14:45 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 268 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Baøi 25 .Tieát 39.TU ẦN 23I- MUÏC TIEÂU 1-Kieán thöùc:HS bi ết Taïi sao naêm 1882,Thöïc daân Phaùp laïi tieán ñaùnh Baéc Kì laàn thöù hai. Noäi dung cuûa ñieàu öôùc Haùc Maêng 1883 vaø Hieäp öôùc Patônoát 1884. HS hi ểu: Trong quaù trình thöïc daân Phaùp xaâm löôïc Vieät Nam,nhaân daân kieán quyeát choáng Phaùp,coøn trieàu ñình mang naëng tö töôûng chuû hoaø khoâng vaän ñoäng toå chöùc nhaân daân choáng Phaùp neân nöôùc ta ñaõ rôi vaøo tay thöïc daân Phaùp. 2-Kó naêng -Söû duïng löôïc ñoà ñeå töôøng thuaät traän ñaùnh. 3-Thaùi ñoä -Giaùo duïc HS loøng yeâu nöôùc,traân troïng nhöõng chieán tích choáng giaëc cuûa oâng cha ta,toân kínhnhöõng anh huøng daân toäc ñaõ hi sinh vì nghóa lôùn nhö:Nguyeãn Tri Phöông,Hoaøng Dieäu… -Caêm gheùt boïn xaâm löôïc vaø trieàu ñình phong kieán nhaø Nguyeãn.II- CHUAÅN BÒ GV :Baûn ñoà haønh chính Vieät Nam. Löôïc ñoà thöïc daân Phaùp ñaùnh chieám Baéc Kì laàn hai. Löôïc ñoà traän Caàu Giaáy.IV- CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1-OÅn ñònh toå chöùc và ki ểm diện :Kieåm dieän HS.(1’) 2-Kieåm tra mi ệng :( 4’) Sau naêm 1867 tình hình Vieät Nam coù gì noåi baät? HS ÔÛ Nam Kì,thöïc daân Phaùp tieán haønh xaây döïng boä maùy cai trò vaø ra söùc boùc loät veà kinh teá. .Thaùi ñoä trieàu ñình Hueá:Ñoái vôùi Phaùp tieáp tuïc thöông löôïng ñeå chia quyeàn thoáng trò,ñoái vôùinhaân daân thì ra söùc boùc loät vaø ñaøn aùp caùc cuoäc khôûi nghóa. Vì sao trieàu ñình Hueá kí ñieàu öôùc Giaùp Tuaát.Noäi dung? HS:Chieán thaéng Caàu Giaáy laø thôøi cô toát ñeå cho quaân ta tieán leân phaûn coâng tieâu dieät quaân Phaùp vaø giaønh laïi caùc tænh ñaõ maát.Nhöng trieàu ñình Hueá ñaõ vì lôïi ích cuûa doøng hoï vaø giai caáp mình neân ñaõ kí vôùi Phaùp ñieàu öôøc Giaùp Tuaát. -Noäi dung:Phaùp seõ ruùt quaân khoûi Baéc Kì, trieàu ñình Hueá chính thöùc thöøa nhaän tænh Nam Kì hoaøn toaøn thuoäc phaùp..GV nhaän xeùt vaø chaám ñieåm cho HS. KHAÙNG CHIEÁN LAN ROÄNG RA TOAØN QUOÁC1873-1884 (TT)3-Ti ến trình bài học (33’)HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH. NOÄI DUNG BAØI ỌCHo ạt động 1: Vào bài (1’)Vôùi chieán thaéng Caàu Giaáy laø thôøi cô toát nhaát ñeå cho ta tieán leân phaûn coâng tieâu dieät keõ thuø,giaønh laïi caùc tænh ñaõ maát.Nhöng trieàu ñình Hueá ñaõ vì lôïi ích cuûa doøng hoï,giai caáp ñaõ gaây ra laøn soùng phaûn ñoái döõ doäi trong nöôùc.Ñöùng tröôùc tình hình ñoù,thaùi ñoä cuûa trieàu ñình ra sao? Haäu quaû nhö theá naøo? Ñoù laø nhöõng noäi dung chính cuûa baøi hoïc .Ho ạt động (12’)? Vì sao thöïc daân Phaùp ñaùnh chieám Baéc Kì laàn thöù nhaát (1873) maø maõi gaàn 10 naêm sau chuùng môùi ñaùnh Baéc Kì laàn thöù hai 1882?HS :Phong traøo khaùng chieán cuûa nhaân daân noå ra maïnh meõ.Nöôùc Phaùp ñang gaëp nhieàu khoù khaên,ñeán ñaàu nhöõng naêm 1880 nöôùc Phaùp töông ñoái oån ñònh,chính phuû Phaùp nhaát trí ñaåy maïnh xaâm löôïc Baéc Kì.? Thöïc daân Phaùp ñaùnh Baéc Kì laàn thöù hai trong hoaøn caûnh nöôùc ta nhö theá naøo? Thaùi ñoä trieàu ñình Hueá ntn?HS :Sau ñieàu öôùc 1874,quaàn chuùng nhaân daân phaûn ñoái maïnh meõ.Nhieàu cuoäc khôûi nghóa buøng noå ñieån hình laø cuoäc khôûi nghóa cuûa Traàn Taán,Ñaëng Nhö Mai.-Kinh teá ñang suy suïp-Trieàu ñình thì nhu nhöôïc,caàu cöùu quaân Thanh.? Em bieát gì veà tình hình thöïc daân Phaùp ñaàu thaäp kæ 80HS :Tö baûn Phaùp phaùt trieån maïnh,raát caàn taøi nguyeân khoaùng saûn.Chuùng quyeát taâm xaâm löôïc Baéc Kì cho baèng ñöôïc.GV :Phaùp ñang chuyeån sang giai ñoaïn chuû nghóa ñeá quoác,nhu caàu xaâm löôïc thuoäc ñòa laø taát yeáu.Chuùng caànvô veùt taøi nguyeân khoaùng saûn ôû Baéc Kì cho neân chuùng quyeát taâm ñaùnh chieám Baéc Kì laàn thöù hai.? Phaùp laáy côù gì ñeå ñöa quaân ra Baéc laàn thöù hai?HS :Laáy côù trieàu ñình vi phaïm hieäp öôùc 1874 vaø coøn giao thieäp vôùi nhaø Thanh.GV duøng baûn ñoà thöïc daân Phaùp ñaùnh chieám Baéc Kì laànthöù hai ñeå minh hoaï vaø hoûi:Em haõy cho bieát tình hình chieán söï ôû Haø Noäi khi Phaùp ñaùnh chieám Baéc Kì laàn II- Thöïc daân Phaùp ñaùnh chieám Baéc Kì laàn thöù hai.Nhaân daân Baéc Kì tieáp tuïc khaùng chieán trong nhöõng naêm 1882-1884 1- Thöïc daân Phaùp ñaùnh chieám Baéc Kì laàn thöù hai 1882 a-Hoaøn caûnh trong nöôùc:-Nhieàu cuoäc khôûi nghóa noå ra maïnh meõ.-Neàn kinh teá kieät queä,nhaân daân ñoùikhoå.-Giaëc cöôùp noåi leân khaép nôi.-Trieàu ñình caàu cöùu nhaø Thanh.b-Thöïc daân Phaùp :-Quyeát taâm xaâm löôïc Baéc Kì.c-Dieãn bieán:-Laáy côù nhaø Nguyeãn vi phaïm hieäp öôùc 1874.-3-4-1882,Ri-Vi-E ñöa quaân ra Baéc.thöù hai?HS gioûi trình baøy.GV treo aûnh cuûa Hoaøng Dieäu,giaùo duïc tö töôûng cho HS.? Sau khi thaønh Haø Noäi thaát thuû,thaùi ñoä cuûa trieàu ñình Hueá ra sao?HS :Trieàu ñình Hueá raát luùng tuùng voäi caàu cöùu nhaø Thanh,ñoàng thôøi cöû ngöôøi ra Haø Noäi ñeå thöông thuyeát vôùi Phaùp vaø ra leänh cho quaân ta phaûi ruùt leân maïn ngöôïc.? Haäu quaû cuûa thaùi ñoä nhu nhöôïc cuûa trieàu ñình Hueá?HS :Quaân Thanh oà aït keùo vaøo nöôùc ta. .Phaùp chieám Hoøn Gai,Nam Ñònh vaø moät soá tænh ôû Baéc Kì.Ho ạt động (10’)? Tröôùc söï xaâm chieám cuûa thöïc daân Phaùp nhaân daân Baéc Kì coù thaùi ñoä nhö theá naøo?HS :Nhaân daân tích cöïc phoái hôïp vôùi quaân trieàu ñình choáng Phaùp.GV cho HS ñoïc “Nhaân daân Haø Noäi…….ñoái phoù”HS thaûo luaän caâu:Cuoäc chieán ñaáu baûo veä Haø Noäi naêm 1882 coù gì khaùc so vôùi 1873?HS :Taêng cöôøng phoøng thuû. Phoái hôïp chaët cheõ trong –ngoaøi. Moät soá ngöôøi chuû tröông ñaùnh ñòch laâu daøi.? Phong traøo khaùng chieán cuûa nhaân daân Baéc Kì dieãn ranhö theá naøo?HS :Nhaân daân ôû caùc ñòa phöông ñaép ñaäp,caém keø treân soâng,laøm haàm choâng,caïm baãy..Quaân daân Sôn Taây keùo veà Haø Noäi,Ri-Vi-E voäi vaøng keùo quaân töø Nam Ñònh ra Haø Noäi ñeå ñoái phoù.GV :Sau khi Ri-Vi-E keùo quaân töø Nam Ñònh veà Haø Noäibò quaân ta taäp kích taïi Caàu Giaáy.? Em haõy trình baøy traän Caàu Giaáy laàn II?HS trình baøy treân löôïc ñoà.? Sau chieán thaéng Caàu Giaáy laàn II,tình hình giöõa ta vaø ñòch nhö theá naøo?HS: Quaân Phaùp hoang mang,boû chaïy. .Trieàu ñình laïi 25-4-1882,Ri-Vi-E gôûi toái haäu thö cho Hoaøng Dieäu..Tröa 25-4-1882,thaønh Haø Noäi thaát thuû,Hoaøng Dieäu töï vaãn.2- Nhaân daân Haø Noäi tieáp tuïc khaùng Phaùp .-Nhaân daân Haø Noäi tích cöïc choáng Phaùp.-Hoï töï ñoát nhaø ñeå choáng giaëc.-Khoâng baùn löông thöïc,ñaøo haøo ñaép luyõ.-Taïi caùc ñòa phöông nhaân daân ñaép ñaäp,caém keø,ñaët caïm baãy,laøm haàm choâng ñeå ñaùnh Phaùp.-Quaân ta laäp neân chieán thaéng Caàu Giaáy laàn II,Ri-Vi-E bò gieát 19-5-1883tieáp tuïc thöông löôïng vôùi Phaùp,hi voïng Phaùp seõ ruùt quaân nhö naêm 1873..Cuoái thaùng 7-1883,Vua Töï Ñöùc qua ñôøi,trieàu ñìnhHueá luïc ñuïc,Phaùp ñem quaân taán coâng Thuaän An,trieàu ñình Hueá ñaàu haøng.? Taïi sao thöïc daân Phaùp khoâng nhöôïng boä trieàu ñình Hueá,sau khi Ri-Vi-E bò töû traän taïi Caàu Giaáy?HS :Vì tham voïng xaâm löôïc cuûa thöïc daân phaùp vaø söï yeáu heøn ,nhu nhöôïc cuûa trieàu ñình Hueá ñaõ thuùc ñaåy thöïc daân Phaùp ñaùnh maïnh hôn.GV chuyeån sang phaàn 3.Ho ạt động 4: (10’)GV duøng baûn ñoà haønh chính Vieät Nam ñeå xaùc ñònh vò trí Thuaän An –Hueá.? Em haõy trình baøy cuoäc taán coâng cuûa thöïc daân Phaùp vaøo Thuaän An?HS :Chieàu 18-8-1883,haïm ñoäi cuûa Phaùp baén döõ doäi vaøocöûa bieån Thuaän An.20-8-1883,chuùng ñoå boä vaøo khu vöïc naøy,trieàu ñình hoát hoaûng xin ñình chieán..Cao uyû HaùcMaêng leân ngay Hueá ñöa ra baûn hieäp öôùc ñaõ thaûo saún buoäc trieàu ñình Hueá phaûi chaáp nhaän.Ñoù laø ñieàu öôùc HacMaêng.GV :Hieäp öôùc HacMaêng ñaõ thaûo saún goàm 25 ñieàu buoäctrieàu ñình Hueá phaûi chaáp nhaän vaø ñöôïc kí 25-8-1883.? Em haõy cho bieát noäi dung cuûa ñieàu öôùc HaùcMaêng?HS :Trieàu ñình Hueá chính thöùc thöøa nhaän quyeàn baûo hoäcuûa Phaùp ôû Baéc Kì,Trung Kì,caét tænh Bình Thuaän nhaäp vaøo Nam Kì vaø Thanh-Ngheä-Tænh nhaäp vaøo Baéc Kì..Trieàu ñình Hueá chæ cai quaûn ôû Trung Kì nhöng moïi vieäc phaûi thoâng qua khaâm söù Phaùp vaø ruùt quaân veà Trung Kì.? Ñieàu öôùc HacMaêng ñaõ daãn ñeán haäu quaû gì?HS :Phong traøo khaùng chieán cuûa nhaân daân ta noå ra maïnh meõ hôn,nhieàu só phu phaûn ñoái vieäc trieàu ñình ñaàu haøng:Nguyeãn Thieän Thuaät,Taï Hieän……….Phe chuû chieán ñöùng ñaàu laø Toân Thaát Thuyeát haønh ñoäng maïnh tay hôn..? Tröôùc thaùi ñoä phaûn khaùng maïnh meõ cuûa nhaân daân thì 3- Hieäp öôùc Patônoát.Nhaø nöôùc phong kieán Vieät Nam suïp ñoå 1884 .-18-8-1883,Thöïc daân Phaùp taán coâng Thuaän an.-25-8-1883,Hieäp öôùc HacMaêng ñöôïc kí.-Noäi dung:SGK/123.- Haäu quaû :Phong traøo phaûn chieán cuûa nhaân daân noå ra maïnh meõ hôn..Phe chuû chieán ñöôïc hình thaønh.thöïc daân Phaùp ñoái phoù nhö theá naøo?HS :Thöïc daân phaùp taán coâng caùc caên cöù coøn laïi.Töø cuoái1883-1885 chuùng chieám Baéc Ninh,Thaùi Nguyeân,HöngHoaù,Tuyeân Quang..Quaân Thanh choáng cöï yeáu ôù roài ruùt lui.Phaùp –Thanh ñaõ thoaû thuaän baèng ñieàu öôùc Thieân Taân 11-5-1884,quaân Thanh ruùt khoûi Baéc Kì.GV :Thöïc daân phaùp ñaùnh chieám Baéc Kì laàn thöù hai,nhaøNguyeãn ñaõ caàu cöùu nhaø Thanh,muøa thu 1883 quaân Thanh ñem quaân vaøo Baéc Kì treân moät tuyeán daøi töø Tuyeân Quang-Höng Hoaù ñeán Cao Baèng-Laïng Sôn xuoáng tôùi Baéc Ninh.? Taïi sao hieäp öôùc Patônoát ñöôïc kí?HS :Sau khi ñieàu öôùc HacMaêng ñöôïc kí thì quaàn chuùng nhaân daân phaûn ñoái maïnh meõ,Phaùp muoán söûa ñoåi moät soá caâu, chöõ trong vaên baûn vaø thay ñoåi ñoâi chuùt veà ñòa giôùi,Phaùp muoán chaám döùt vai troø cuûa nhaø Thanh ôû Baéckì.? Noäi dung cuûa ñieàu öôùc Patônoát?HS :Cô baûn gioáng ñieàu öôùc HacMaêng.GV :Nhaân daân ta tieáp tuïc choáng Phaùp vaø trieàu ñình,ñeå xoa dieäu dö luaän Phaùp ñaõ söûa ñoåi ñieàu öôùc HacMaêng thaønh ñieàu öôùc Patônoát 1884.Keát thuùc söï toàn taïi cuûa nhaø nöôùc phong kieán Nguyeãn vôùi tö caùch laø moät quoác gia ñoäc laäp maø thay vaøo ñoù laø cheá ñoä thuoäc ñòa nöõa phong kieán keùo daøi ñeán caùch maïng thaùng 8-1945. -Ñieàu öôùc Patônoát:6-6-1884.-Lí do kí:Phaùp muoán xoa dieäu tình hình vaø chaám döùt vai troø cuûa nhaø Thanh ôû Baéc Kì.-Noäi dung:SGK. 4- ổng kết 4’)GV cho HS nhaéc laïi:1-Noäi dung cô baûn cuûa hieäp öôùc Nhaâm Tuaát:5-6-1862.2-Noäi dung cô baûn cuûa hieäp öôùc Giaùp Tuaát:15-3-1874.3-Noäi dung cuûa ñieàu öôùc HacMaêng:25-8-1883.4-Noäi dung cuûa ñieàu öôùc Patônoát:6-6-1884=> Quaù trình nhaø Nguyeãn ñaõ töøng böôùc ñaàu haøng thöïc daân Phaùp. 5- Höôùng daãn ọc tập Đối ới bài học học ti ết học nàyVeà nhaø hoïc thuoäc baøi chuù yù phaàn 1-3. .Baèng söï kieän lòch söû,em haõy chöùng minh laø nhaø Nguyeãn ñaõ töøng böôùc ñaàu haøng thöïc daân Phaùp.Đối ới bài học học tiết học tiếp theo..Chuaån bò baøi môùi: Phong traøo khaùng chieán choáng Phaùp trong nhöõng naêm cuoái theá kæ XIX. Nguyeân nhaân daãn ñeán cuoäc phaûn coâng cuûa phe chuû chieán,sô löôïc dieãn bieán. Söï buøng noå vaø phaùt trieån cuûa phong traøo Caàn Vöông.V. PH LỤCVI- RUÙT KINH NGHIEÄM :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------