Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 24. Nghĩa tường minh và hàm ý

5b1ee788cbb2ebb812445eb31906881b
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-02 22:34:42 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 314 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

1KÍNH CHÀO TH ẦCÔ GI ỜMÔN NG VĂN 9ỮGi¸o viªn: Th Trúc Hàị 21. Có thành ph bi p? ra.ấ ể2. Đt câu thành ph thán.ặ ảĐÁP ÁN:1. Có thành ph bi p:ầ Thành ph tình thái.ầ Thành ph thán.ầ Thành ph đáp.ầ Thành ph ph chú.ầ ụ2. Chao ôi, .ạ Ti 124ế NGHĨA NG MINH ƯỜVÀ HÀM TIÊU BÀI CỤ 1. Ki th c:ế Khái ni nghĩa ng minh và hàm ý.ệ ườ Tác ng vi hàm trong giao ti ng ngày.ụ 2. năngỹ Nh bi đc nghĩa ng minh và hàm trong câu.ậ ượ ườ Gi đoán đc hàm trong văn nh th .ả ượ ng hàm sao cho phù tình hu ng giao ti p.ử 3. Thái đ:ộ Bi ng các câu ca dao, ng trong cu ng.ế 6Rõ ràng kặ Sáng aủ 7NgÇm Cái trong lòng suy ngưở I. Ph©n biÖt nghÜa êng minh vµ hµm 1. VÝ dô (Sgk-Trg75) Trêi ¬i chØ cßn cã n¨m phót! TiÕt 124: NghÜa êng minh vµ hµm §o¹n trÝch Trêi ¬i, chØ cßn cã n¨m phót ChÝnh lµ anh thanh niªn giËt m×nh nãi to, giäng êi nh ng ®Çy tiÕc rÎ. Anh ch¹y ra nhµ phÝa sau, råi trë vµo liÒn, tay cÇm mét c¸i lµn. Nhµ ho¹ sÜ tÆc ìi ®øng dËy. C« g¸i còng ®øng lªn, ®Æt l¹i chiÕc ghÕ, thong th¶ ®i ®Õn chç b¸c giµ C« cßn quªn chiÕc mïi soa ®©y nµy! Anh thanh niªn võa vµo, kªu lªn. §Ó ng êi con g¸i khái trë l¹i bµn, anh lÊy chiÕc kh¨n tay cßn vo trßn cÆp gi÷a cuèn s¸ch tíi tr¶ cho c« g¸i. C« kÜ mÆt ®á öng, nhËn l¹i chiÕc kh¨n vµ quay véi ®i.( Theo NguyÔn Thµnh Long, LÆng lÏ Sa Pa) 9Tr iả Anh thanh niên th ti nu vì th gian ờg bác sĩ và cô kĩ thúc.ặ ế­ Anh không nói th ng đi đó anh mu gi ấc xúc mình nên ng ng n, th n.ả 10I. Ph©n biÖt nghÜa êng minh vµ hµm 1. VÝ dô (Sgk) C« cßn quªn chiÕc kh¨n mïi soa ®©y nµy TiÕt 124: NghÜa êng minh vµ hµm §o¹n trÝch Trêi ¬i, chØ cßn cã n¨m phót ChÝnh lµ anh thanh niªn giËt m×nh nãi to, giäng êi nh ng ®Çy tiÕc rÎ. Anh ch¹y ra nhµ phÝa sau, råi trë vµo liÒn, tay cÇm mét c¸i lµn. Nhµ ho¹ sÜ tÆc ìi ®øng dËy. C« g¸i còng ®øng lªn, ®Æt l¹i chiÕc ghÕ, thong th¶ ®i ®Õn chç b¸c giµ .- C« cßn quªn chiÕc mïi soa ®©y nµy! Anh thanh niªn võa vµo, kªu lªn. §Ó ng êi con g¸i khái trë l¹i bµn, anh lÊy chiÕc kh¨n tay cßn vo trßn cÆp gi÷a cuèn s¸ch tíi tr¶ cho c« g¸i. C« kÜ mÆt ®á öng, nhËn l¹i chiÕc kh¨n vµ quay véi ®i. (Theo NguyÔn Thµnh Long, LÆng lÏ Sa Pa)