Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 24. Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

125939b6dcde5eed3c9d1b944fbb07e5
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 09:23 AM ngày 23-07-2017 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 216 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

NHI LI CHÀO NG ỪCÁC TH CÔ GIÁO ĐN ỰGI MÔN NG VĂN 7AỜ ỚTr ng:THCS Tam ườS nơGS: Nguy Th Ph ngễ ươKi tra bài cũểEm hãy nêu các làm bài văn lu ch ng ướ ứminh?Mu làm bài văn lu ch ng minh thì ph th hi ệb c: tìm hi và tìm ý, dàn bài, vi bài, đc và ướ ạs ch a.ử ữEm hãy cho bi nhi ng ph dàn văn ủl lu ch ng minh?ậ ứM bài: Nêu lu đi ch ng minh.ở ứThân bài: Nêu lí và ch ng ch ng lu đi đó ểlà đúng đn.ắK bài: Nêu nghĩa lu đi đã đc ch ng minh, ượ ứchú văn ph bài nên hô ng văn ph ởbài.4B6905692063060ETi 100: LUY VI ĐO ẠVĂN CH NG MINHỨĐ vi đc đo văn ch ng minh ượ ức đm nh ng yêu gì?ầ ầKhi vi đo văn hình dung đo văn đó ạn trí nào đo bi ph chuy ểđo n.ạC có câu ch nêu rõ lu đi các ý, các câu ểkhác trong đo ph trung làm sáng lu ậđi m.ểCác lí ch ng ph đc theo trình ượ ựh lí rõ ràng, ch c. ạĂn qu nh tr ng cây là đo lý bi đp đn nay ếc nhân dân Vi Nam đc th hi trong cu ng ng ượ ằngày.V ăn qu nh tr ng cây là gì? Khi ăn qu ta là ng ườh ng th còn tr ng cây là ng ra thành qua nghĩa là khi ưở ườ ạth ng thành qu nào ta ph bi đn ng ra ưở ườ ạthành qu đó nhà nhà đu th tiên, ngày gi các thành viên ỗtrong gia đình sum th nén nhang ng nh ông bà, ưở ớc Dân ta còn có ngày 10­3 âm ch hàng năm là ngày gi ổHùng ng. vào ngày này ng kh không ươ ườ ơqu đng xá xa xôi cùng nhau dâng ng ng nh ườ ươ ưở ớng đã có công ng và gi c. Trên kh đt ườ ướ ướ ướcòn có các chùa chi th các ti các anh hùng dân ộc th đi đó ngày 27­7 đc ch làm ngày th ng ượ ươbinh li sĩ Vi Nam ng nh nh ng ng th ng binh ưở ườ ươchi sĩ, hay nh các th cô giáo nh ng ng đã có công ườgieo non đt ngày 20­11 đc ch là ngày nhà giáo ướ ượ ọVi Nam…ệ046E0E792005200C6F0D200C700C6E13630E6E0E6E0C631F6E05792E560A6E0E792005200B3F200A6E05201068156E0E79200520056E12612005200974056E056F200C6E1D74056E0C20052005200C75086E0579200963056E086E13740C6E0C20166E136E052C2018630E6E156E10200579200E6D20056E0A6D05200579201C48176E056F20057920057920136E09710C6E0920136920176E0C200E6E136E0C201020136E0520086E0C74200963156E1020096317612009630963176E0E6E16630C69200C200C200579200C63056D200579201F6212200C201563122C0C2009631320096F200C201020136E176769650C740579200C6305200579200520096F201E5615Đ 8: Ch ng minh ng ệmôi tr ng thiên nhiên là ườ ệcu ng con ng i.ộ ườ1. Tìm hi đ, tìm ýể ề­ Ngh lu ch ng minhị ứ­ Lu đi chính: Tác ng vi môi ệtr ng thiên nhiên là cu ng con ng ”ườ ườ­ Vai trò môi tr ng thiên nhiênủ ườ-Hành đng thi th con ng iộ ườ-Bi pháp môi tr ngệ ườ0320383A166D136920086E20086E206C0520620963292. dàn ậý•Môi tr ng có vai trò to đi phát tri ườ ểc con ng i.ủ ườM bài:ở•Khái quát lu đi m: môi tr ng thiên nhiên là ườb cu ng con ng ”.ả ườ Ph bài ởchúng ta ầph nêu cái ảgì tr c?ướ2. dàn ậýThân bài: Ph thân bài em ầd đnh trình bày ịm lu đi m? ểHãy nêu các lu ậđi đó?ểG lu đi mồ ểLu đi 1: môi tr ng thiên nhiên là cu ườ ộs ng con ng vai trò môi tr ng thiên nhiên).ố ườ ườLu đi 2: Nguyên nhân và tác nh ng đn môi tr ng. ưở ườ(hành đng thi th con ng ).ộ ườLu đi 3: Bi pháp gi gìn môi tr ng ng trong ườ ốlành.Em hãy đa ra các ưlí ểch ng ứminh cho lu đi ể1 Em tri ểkhai các lí ẽnào ểch ng minh ứlu đi 2?ậ Lu đi ể3 đc làm ượsáng ng ằlí nào?ẽLu đi 1ậ Lu đi 2ậ Lu đi 3ậ ể• Gi thích môi ảtr ng thiên ườnhiên là gì?• Môi tr ng thiên ườnhiên đã đem ạl ích gì cho ợchúng ta?• không ảv môi tr ng ườthì cu ng ủchúng ta ra ẽsao? Nh ng hành đng ộthi th nào ức con ng i?ủ ườHo đng ủcác nhà máy, các khu công nghi p?ệVi ch phá ặr ng bãi có ừnh ng nh ưở ưth nào?ế Con ng ph ườ ảlàm gì môi ểtr ng trong lành?ườ2. dàn ýậK bàiế­ Kh ng đnh quan tr ng môi tr ng.ẳ ườ­ Kêu ng chung tay môi tr ng.ọ ườ ườ
2020-09-28 16:35:26