Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 24. Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (1)

27f21af5a58799df86235618a237d022
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-02 22:30:10 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 247 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

9A8, tr ng THCS TT Th Laiớ ườ ớ1) Ngh lu đan th bài th là ơgì?2) Ng vi phân tích các nào ườ ốc bài th đo th Hình th trình ứbày ph nh th nào ?ả Ngh lu đo th bài th là trình ơbày nh ng nh xét, đánh giá ng vi ườ ếv dung và ngh thu bài th đo ạth đó.ơNg vi phân tích, nh xét, đánh giá ườ ậc th dung và ngh thu thông qua ậcác ngôn hình nh, gi ng đi u. .ừ ệHình th c: ch c, rõ ràng, văn ờg th hi rung đng chân thành ộc ng vi t.ủ ườ Ki tra bài cũểCÂU I:ỎTI Ế27b. So sánh các có yêu u:ề ầ+ Gi ng: đu yêu ph ngh lu ộđo th bài th .ạ ơ+ Khác: *T “phân tích” yêu nghiêng ph ng ươpháp ngh lu n.ị “c nh n” yêu ngh lu trên ơs th ng vi t.ở ườ “suy nghĩ yêu ngh lu nh ấm nh nh đnh, đánh giá ng vi t.ạ ườ TI 27 Ph làm văn ậCÁCH LÀM BÀI NGH LU ĐO TH BÀI THỊ ƠI/. BÀI NGH LU ĐO VĂN TH BÀI TH ƠCác bài trên đc ượ ất nh th nào ?ạ ếa. Có hai cách ề+ có kèm theo nh ng yêu th .ề ể+ không kèm theo nh ng yêu th (đ ề4 và 7) ềII/.CÁCH LÀM BÀI NGH LU ĐO TH BÀI TH ƠTI 27 Ph làm văn ậCÁCH LÀM BÀI NGH LU ĐO TH BÀI THỊ ƠI/. BÀI NGH LU ĐO VĂN TH BÀI TH ƠII/.CÁCH LÀM BÀI NGH LU ĐO TH BÀI ƠTH bài: Phân tích đp Thúy Ki và ềThúy Vân trong đo trích “Ch em Thúy Ki u” ềc Nguy Duủ ễ1/ Tìm hi đ, tìm ý:ể Th lu nhóm 15’ả 2/ dàn ý:ậM i: Giới thiệu khá quá về truyện Ki uề tác giả Nguyễn Du trí đo trích, nh xét khái ậquát đo trích.ề ạThân bài:•Gi ới thiệu chung về hai chị em Thúy Kiều là tranh tác gi ng đc chiêm ườ ọng ng đp ng ng i.ưỡ ườ+ Các ng nga, mai cách, tuy tinh th n, ỗng phân i.ườ ườ ườ+ Ngh thu t: So sánh .ệ ướ ụ+ Nh xét: hai đu xinh đp.ậ TI 27 Ph làm văn ậCÁCH LÀM BÀI NGH LU ĐO TH BÀI THỊ ƠI/. BÀI NGH LU ĐO VĂN TH BÀI TH ƠII/.CÁCH LÀM BÀI NGH LU ĐO TH BÀI ƠTH Đi bài này em đa ra nh ng lu ậđi nào? lu đi em đnh dùng nh ng ữlu nào làm sáng lu đi mình?ậ bài: Phân tích đp Thúy Ki và ềThúy Vân trong đo trích “Ch em Thúy Ki u” ềc Nguy Duủ ễTI 27 Ph làm văn ậCÁCH LÀM BÀI NGH LU ĐO TH BÀI THỊ Ơ•V đp đoan trang, phúc Thúy Vânẻ ủ+ Các ng trang tr ng, khuôn trăng, nét ngài, hoa i, ường th t, mây, tuy t, thua, nh ng.ọ ườ+ Ngh thu t: So sánh nhân hóa.ệ ướ ụ+ Nh xét: đoan trang phúc u, hòa nhiên, ựd đoán ng lai đp, bình yên.ự ươ ẹ• Thúy Ki là cô gái tài săc toàn.ề ẹ+ Các ng càng, n, thu th y, xuân n, ghen n, nghiêng ờn c, nghiêng thành, n, đ, ăn đt.ướ ứ+ Ngh thu t: So sánh nhân hóa, ngh thu đòn ướ ậb y.ẩ+ Nh xét: Ki có tài có đn thiên nhiên ứph ghen c, oán gi n, báo ng lai đy sóng gió, ươ ầtr trắ ởK bài Nh nh thành công đo trích (V dung ộvà ngh thu t, vai trò đo trích đi toàn tác ph m)ệ ẩTI 27 Ph làm văn ậCÁCH LÀM BÀI NGH LU ĐO TH BÀI THỊ ƠI/. BÀI NGH LU ĐO VĂN TH BÀI TH ƠII/.CÁCH LÀM BÀI NGH LU ĐO TH BÀI ƠTH Ơ3/ Vi bài:ế Hãy ch lu đi vi ếthành đo văn hoàn ch nh. ỉ4/ Đc và ch aọ ữTI 27 Ph làm văn ậCÁCH LÀM BÀI NGH LU ĐO TH BÀI THỊ câu th ti theo tác gi đc đp ủThúy Vân, nhan đoan trang, phúc u. Nàng có ậv đp quí phái trang tr ng khác i. Dùng bút pháp ờc truy th ng nh ng đp Thúy Vân ướ ạhi ra cách th ể“ Khuôn trăng đy đn, nét ngài nang Hoa ng th đoan trangườ ốMây thua tóc, tuy nh ng màu da” ướ ườ khuôn ng ng nh trăng đn chân mày ếđp nh mày ngài, mi ng nh hoa, gi ng nói ườ ươ ọtrong nh ng c, mái tóc óng mây, da tr ng ơtuy hi ra nh ph ng pháp nhân ươ ụhóa tài tình tác gi đp Thúy Vân gũi, ầhòa thiên nhiên báo ng lai đp, ươ ẹbình yên.TI 27 Ph làm văn ậCÁCH LÀM BÀI NGH LU ĐO TH BÀI THỊ ƠI/. BÀI NGH LU ĐO VĂN TH BÀI TH ƠII/.CÁCH LÀM BÀI NGH LU ĐO TH BÀI ƠTH ƠIII/.LUY P: Ghi nh SGK 83)ớ