Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 24.19 Trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Đốt cháy một hỗn hợp gồm bột Fe và Mg, trong đó Mg có khối lượng 0,48 g cần dùng 672 ml O2 (ở đktc). Hãy tính khối lượng kim loại Fe.

Hướng dẫn giải

\({n_{Mg}} = {{0,48} \over {24}} = 0,02(mol);{n_{{O_2}}} = {{672} \over {22400}} = 0,03(mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng :

\(2Mg + {O_2} \to 2MgO\)

2mol     1mol 

0,02mol 0,01mol

\({n_{{O_2}}}\) còn lại tác dụng với Fe : 0,03 - 0,01 = 0,02(mol)

\(3Fe\,\,\,\,\, + \,\,\,\,2{O_2} \to \,\,\,F{e_3}{O_4}\)

3mol            2mol 

0,03mol \( \leftarrow \)0,02mol

\({m_{Fe}} = 0,03 \times 56 = 1,68(g)\)

Các câu hỏi cùng bài học