Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 24.16 Trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho 3,36 lít oxi (ở đktc) phản ứng hoàn toàn với một kim loại hoá trị III thu được 10,2 g oxit. Xác định tên kim loại.

Hướng dẫn giải

Gọi R là kí hiệu và nguyên tử khối của kim loại hóa trị III .

\({n_{{O_2}}} = {{3,36} \over {22,4}} = 0,15(mol)\)

Phương trình hóa học của phản ứng ;

\(4R + 3{O_2} \to 2{R_2}{O_3}\)

           3 mol    (4R + 6 x 16) g

           0,15mol     10,2 g

Theo phương trình hóa học trên, ta có :

0,15 x (4R + 6 x 16)= 10,2 x 3

            0,6R + 14,4 = 30,6

                      R=27 (Al)

Các câu hỏi cùng bài học