Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 24.15 Trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Trong 16 g khí oxi có bao nhiêu mol nguyên tử oxi và bao nhiêu mol phân tử oxi ?

b) Tính tỉ khối của oxi với nitơ, với không khí.

Hướng dẫn giải

a) Trong 16g khí oxi có 1 mol nguyên tử oxi và 0,5 mol phân tử oxi \(\left( {{{16} \over {32}} = 0,5mol} \right)\)

b) Tỷ khối của oxi với nito: \({d_{{O_2}/{N_2}}} = {{{M_{{O_2}}}} \over {{M_{{N_2}}}}} = {{32} \over {18}} \approx 1,14\)

Tỷ khối của oxi với không khí : \({d_{{O_2}/KK}} = {{{M_{{O_2}}}} \over {29}} = {{32} \over {29}} \approx 1,10\)

Các câu hỏi cùng bài học