Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 24.12 Trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Đốt cháy 1 kg than trong khí oxi, biết trong than có 5% tạp chất không cháy.

a) Tính thể tích oxi (đktc) cần thiết để đốt cháy 1 kg than trên.

b) Tính thể tích khí cacbonic (đktc) sinh ra trong phản ứng.

Hướng dẫn giải

Khối lượng than nguyên chất: \(\dfrac{{1000 \times 95}}{{100}} = 950(g)\)

Số mol than nguyên chất :\({{950} \over {12}}mol\)

\(C\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,{O_2} \to \,\,\,\,\,C{O_2}\)

1mol           1mol          1 mol

\({{950} \over {12}}mol\)\( \to \) \({{950} \over {12}}mol\) \( \to \) \({{950} \over {12}}mol\)

a) Thể tích oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy 1 kg than là:

\(\dfrac{{950}}{{12}} \times 22,4 = 1773,3(l)\)

b) Thể tích khí \(C{O_2}\) (đktc) sinh ra bằng thể tích khí oxi tham gia là \(1773,3\) (lít)

Các câu hỏi cùng bài học