Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 23 trang 42 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số \(y = {x^2} - 2\left| x \right| + 1\)

Hướng dẫn giải

Tập xác định của hàm số là D = R. Ngoài ra \(f( - x) = {( - x)^2} - 2| - x| + 1 = {x^2} - 2|x| + 1 = f(x)\)

Hàm số là hàm số chẵn. Đồ thị của nó nhận trục tung làm trục đối xứng. Để xét chiều biến thiên và vẽ đồ thị của nó chỉ cần xét chiều biến thiên và vẽ đồ thị của nó trên nửa khoảng \({\rm{[}}0; + \infty )\) , rồi lấy đối xứng qua Oy. Với \(x \ge 0\) có \(f(x) = {x^2} - 2x + 1\)

Bảng biến thiên

Đồ thị của hàm số đã cho được vẽ ở hình 40.

Các câu hỏi cùng bài học