Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 23 trang 110 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Giải các bất phương trình sau:

a) \((x + 1)(2x - 1) + x \le 3 + 2{x^2}\)

b) \((x + 1)(x + 2)(x + 3) - x > {x^3} + 6{x^2} - 5\)

c) \(x + \sqrt x  > (2\sqrt x  + 3)(\sqrt x  - 1)\)

d) \((\sqrt {1 - x}  + 3)(2\sqrt {1 - x}  - 5) > \sqrt {1 - x}  - 3\)

Hướng dẫn giải

a) 

\(\eqalign{
& (x + 1)(2x - 1) + x \le 3 + 2x_{}^2 \cr 
& \Leftrightarrow 2x_{}^2 + 2x - 1 \le 3 + 2x_{}^2 \cr 
& \Leftrightarrow 2x \le 4 \Leftrightarrow x \le 2 \cr} \)

b) 

\(\eqalign{
& (x + 1)(x + 2)(x + 3) - x > x_{}^3 + 6x_{}^2 - 5 \cr 
& \Leftrightarrow x_{}^3 + 6x_{}^2 + 10x + 6 > x_{}^3 + 6x_{}^2 - 5 \cr 
& \Leftrightarrow 10x > - 11 \Leftrightarrow x > 1,1 \cr} \)

c) 

\(\eqalign{
& x + \sqrt x > (2\sqrt x + 3)(\sqrt x - 1) \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ge 0 \hfill \cr 
x + \sqrt x > 2x + \sqrt x - 3 \hfill \cr} \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \ge 0 \hfill \cr 
3 > x \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow 0 \le x < 3 \cr} \)

d) 

\(\eqalign{
& (\sqrt {1 - x} + 3)(2\sqrt {1 - x} - 5) > \sqrt {1 - x} - 3 \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \le 1 \hfill \cr 
2(1 - x) + \sqrt {1 - x} - 15 > \sqrt {1 - x} - 3 \hfill \cr} \right. \cr 
& \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
x \le 1 \hfill \cr 
x < - 5 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow x < - 5 \cr} \)

Các câu hỏi cùng bài học