Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 23 (Sách bài tập - tập 2 - trang 8)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm giá trị của \(k\) sao cho :

a) Phương trình \(\left(2x+1\right)\left(9x+2k\right)-5\left(x+2\right)=40\) có nghiệm \(x=2\)

b) Phương trình \(2\left(2x+1\right)+18=3\left(x+2\right)\left(2x+k\right)\) có nghiệm \(x=1\)

Hướng dẫn giải

a) Thay x=2 vào phương trình ta có:

(2.2+1)(9.2+2k)+5(2+2)=40

5(18+2k)+20=40

90+10k=20

10k=-70

k=-7

b) Thay x=1 vào phương trình ta có:

2(2.1+1)+18=3(1+2)(2.1+k)

2+2+18=(3+6)(2+k)

22=20+18k

2=18k

k=1/9

Các câu hỏi cùng bài học