Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 23. Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) (1)

33653730353532393166666338383465343831613565646632656438313633356464333639663163643964363137666433303432383536663562376532383436
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 08:46 PM ngày 2-08-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 241 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TiÕt 121: luyÖn tËp lµm bµi v¨n nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn (hoÆc ®o¹n trÝch)§Ò bµi: Suy nghÜ cña em vÒ ®o¹n trÝch truyÖn “ChiÕc îc ngµ” cña NguyÔn Quang S¸ng.a. T×m hiÓu ®Ò:- KiÓu ®Ò: NghÞ luËn vÒ mét ®o¹n trÝch t¸c phÈm truyÖn.- VÊn ®Ò nghÞ luËn: NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt cña truyÖn.1. T×m hiÓu ®Ò vµ t×m TiÕt 121: luyÖn tËp lµm bµi v¨n nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn (hoÆc ®o¹n trÝch)§Ò bµi: Suy nghÜ cña em vÒ ®o¹n trÝch truyÖn “ChiÕc îc ngµ” cña NguyÔn Quang S¸ng.b. T×m ý.a. T×m hiÓu ®Ò.1. T×m hiÓu ®Ò vµ t×m ý2. LËp dµn ý. 2. LËp dµn ý:a Më bµi Giíi thiÖu t¸c gi¶, t¸c phÈm “ChiÕc îc ngµ”. Nªu kh¸i qu¸t néi dung, nghÖ thuËt cña ®o¹n trÝch.b/ Th©n bµi T×nh cha con s©u nÆng trong hoµn c¶nh khèc liÖt cña chiÕn tranh.- T×nh c¶m cña bÐ Thu ®èi víi «ng S¸u: Tr íc khi nhËn ra «ng S¸u lµ cha: Ngê vùc, íng bØnh, kiªn quyÕt kh«ng nhËn cha Sau khi nhËn ra «ng S¸u lµ cha: T×nh c¶m bïng lªn m·nh liÖt, s©u s¾c.=> BÐ Thu lµ c« bÐ hån nhiªn, íng bØnh, trong s¸ng vµ yªu th ¬ng ba m·nh liÖt.- T×nh c¶m «ng S¸u dµnh cho con: T×nh c¶m xóc ®éng cña «ng S¸u trong gi©y phót ®Çu gÆp con. Trong ba ngµy nhµ Kiªn nhÉn, c¶m hãa, vç vÒ ®Ó con nhËn ba. Buån, bÊt lùc khi mäi cè g¾ng ®Òu kh«ng thµnh Lóc chia tay: H¹nh phóc tét ®Ønh khi bÐ Thu nhËn ba. Trong nh÷ng ngµy chiÕn khu: ¢n hËn v× ®· ®¸nh con. Dån hÕt t×nh yªu vµ nçi nhí vµo viÖc lµm chiÕc îc ngµ ®Ó tÆng con. T×nh cha con ®· t¹o thµnh søc m¹nh ®Ó «ng S¸u trao chiÕc îc cho b¸c Ba vµ thanh th¶n ra ®i v× nghÜa lín. => T×nh c¶m «ng S¸u dµnh cho con s©u nÆng, thiªng liªng.* TruyÖn cã nhiÒu thµnh c«ng vÒ nghÖ thuËt: NghÖ thuËt x©y dùng cèt truyÖn, t×nh huèng truyÖn bÊt ngê. Khai th¸c diÔn biÕn t©m lý nh©n vËt hîp lý. Sö dông ng«i kÓ thø nhÊt; Ng«n ng÷ gi¶n dÞ mang ®Ëm mµu s¾c Nam Bé.c/ KÕt bµi NhËn ®Þnh, ®¸nh chung gi¸ vÒ t¸c phÈm. §¸nh gi¸ sù thµnh c«ng cña nhµ v¨n; Liªn hÖ thùc tÕ. Đc đo văn sau và cho bi đo văn ph ầnào trong dàn bài. Chi ti chi ngàế ượ nh là đi nh cho giai ấđi bài ca tình cha con trong chi tranh, là chi ti ếtuy hay. Nó cho th kiên nh bé Thu, là an ủđi anh Sáu trong nh ng ngày xa con sau đó. Nó hai ốcâu chuy n: chuy cha con anh Sáu, chuy ng ườ ểchuy là bác Ba. Nh ng tr chi ti ướ chi ngàế ượ là chi ti ng khi anh Sáu tâm có ậch ngày th hi con thì bom đn thù đã ẻkhông cho anh làm vi đó. ng nh ng nó cũng ph ánh ảhi th đau xót chi tranh”.ệ TiÕt 121: luyÖn tËp lµm bµi v¨n nghÞ luËn vÒ t¸c phÈm truyÖn (hoÆc ®o¹n trÝch)1. T×m hiÓu ®Ò vµ t×m ý2. LËp dµn ý.3. ViÕt bµi.* íng dÉn häc nhµ:­ ki th ngh lu văn ®Ó tiÕn hµnh bµi viÕt sè nhµ.§Ò ra: Ph©n tÝch nh©n vËt «ng Hai trong ®äan trÝch truyÖn Lµng”cña nhµ v¨n Kim L©n.­ So bài “Sang thu” Th nh.ạ tiêu bài (K qu đt, sgk/ ạ70).+ Đc bài th chú thích.ọ ơ+ Th hi tr câu ph Đc Hi văn (sgk/71) ả4. §äc bµi vµ söa ch÷a.