Bài 23 Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền (3)

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-02-28 15:47:09 || Kiểu file: PPT

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

KI TRA BÀI CŨỂCâu Trình bày nhi thân máy và máy ?ệ ắCâu Em có nh xét gì đi thân ạxilanh ng làm mát ng và ng không ướ ằkhí ?KI TRA BÀI CŨỂCâu Trình bày nhi thân máy và máy ?ệ ắ- Thân máy dùng các và th ng ủđ ng .ộ ơ- máy cùng xilanh và nh pit-tông thành ạbu ng cháy ng .ồ ơ- máy còn dùng các chi ti và chi ti ếnh bugi ho vòi phun, chi ti ấphân ph khí trí các ng ng p-th i, áo ườ ản làm mát ho cánh nhi t…ướ ệKI TRA BÀI CŨỂCâu Em có nh xét gì đi thân ạxilanh ng làm mát ng và ng ướ ằkhông khí Thân xilanh ng làm mát ng có ướ ạáo c, còn thân xilanh ng làm mát ng không ướ ằkhí có các cánh nhi t.ả ệÁo làm mátướ Thân xilanhXilanhCacte Cánh nhi tả ệa. Thân máy ng ơlàm mát ng cằ ướ b. Thân máy ng ơlàm mát ng không ằkhí4.2.3. 5.1.Bài 23BÀI 23 TR KHU THANH TRUY NƠ ỀI.GI THI CHUNGỚ ỆNhóm pit- tôngNhóm thanh truy nềNhóm tr khu uụ ỷC TKTT có nhóm chi ti tơ ếBÀI 23 TR KHU THANH TRUY NƠ ỀI.GI THI CHUNGỚ ỆNHÓM PIT-TÔNGBÀI 23 TR KHU THANH TRUY NƠ ỀI.GI THI CHUNGỚ ỆNHÓM THANH TRUY NỀBÀI 23 TR KHU THANH TRUY NƠ ỀI.GI THI CHUNGỚ ỆNHÓM TR KHU UỤ