Bài 23 Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền (2)

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-02-28 15:45:13 || Kiểu file: PPT

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

tiêu ụ1. Bi nhi và ượ ủcác chi ti chính trong tr ụkhu thanh truy n.ỷ ề2. pit-ọ ượ ủtông, thanh truy và tr khu u.ề ỷI. Gi thi chungớ ệNhóm pit-tôngNhóm thanh truy nềNhóm tr ụkhu uỷC tr khu thanh truy nơ ềI- GI THI CHUNGỚ ỆNhóm pittôngNhóm thanh truyềnNhóm trục khuỷuI. Gi thi chungớ ệC tr khu thanh truy nơ ềNhóm pit-tông Nhóm thanh truy nề Nhóm tr cụ khu uỷPit-tông Thanh truy nề Tr ụkhuỷuI. Gi thi chungớ ệKhi ng làm vi c:ộ ệPit-tông, tr ụkhu u, và thanh ỷtruy ho ạđ ng nh th ếnào?Pit-tông chuy ng nh ti nể ếThanh truy chuy ểđ ng cộ ắTr khu quay trònụ Chi ti nào là chi ti ếtruy chính?ề ựThanh truy là chi ti ếtruy gi pit-tông và ữtr khu u.ụ ỷII. Pit-tông1. Nhi vệ ụ- Cùng xilanh và máy ắt thành không gian làm ạvi c.ệ- Nh khí cháy ồtruy cho tr khu ểsinh công và nh tr ụkhu th hi các quá ệtrình p, nén và th khí.ạ ảII. Pit-tông2. oấ ạĐ nhỉĐ uầThânII. Pit-tông2. oấ ạ1234 pit-tôngấ ủ1. Rãnh xecmăng khí2. Rãnh xecmăng uầ3. thoát uỗ ầ4. ch pit-tôngỗ ố- nh pit-tông có ba ngỉ ạĐ nh ngỉ nh iỉ nh lõmỉ- nh pit-tông có nhi cùng ớxilanh và máy thành không gian ạlàm vi c; ti nh khí cháy.ệ ủII. Pit-tông2. oấ ạĐ pit-tông có các rãnh xecmăng ắkhí và xecmăng u.ầ Thân pit-tông có nhi ng ướcho pit-tông chuy ểđ ng trong xilanh và liên ộk thanh truy ểtruy c.ề