Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 22 (SGK tập 1 trang 89)

Lý thuyết

Câu hỏi

a) Vẽ lại hình 15

b) Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại

c) Gặp góc \(A_1,B_2\) và cặp góc \(A_4,B_3\) được gọi là hai cặp góc trong cùng phía

Tính : 

               \(\widehat{A_1}+\widehat{B}_2;\widehat{A_4}+\widehat{B}_3;\)

Hướng dẫn giải

a) Vẽ lại hình.

b) Ghi số đo ứng với các góc còn lại ta được hình bên:

c) Ta có:

góc A4 + A1 = 180độ

=> góc A1 = 180 độ - 40 độ = 140 độ

=> góc A1 + góc B2= 40độ + 140 độ = 180 độ

Ý 2

Ta có:

góc B3 + góc B2 = 180 độ

=> góc B3 = 180 độ - 40 độ = 140 độ

=> góc A4 + B3 = 140 độ + 40 độ = 180 độ


Các câu hỏi cùng bài học