Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

bài 22 môn lịch sử 12

a569cb35ccd0aac1b9e209905067956e
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-01-30 16:59:16 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 324 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BAI 22: NHÂN DÂN HAI MI TR TI CHI CH NG MĨ.Ề ỐCâu 1. Âm thâm qu Mĩ trong chi “Chi tranh th hi trong ượ ượ ệchi thu t''ế ậA. “tr thăng n” và “thi xa n” B. dân chi c”ự ượC. “tìm di t” và “chi đóng” D. “tìm di t” và “bình nh” vào “vùng thánh Vi ệc ng”ộCâu 2. Chi “Chi tranh ti hành ng ng nào?ế ượ ượ ượA. Quân Sài Gòn, do Mĩ ch huy.ộ ỉB. Quân vi chinh, quân ng minh Mĩ và quân Sài Gòn.ễ ướ ộC. Quân ng minh Mĩ và quân Sài Gòn.ộ ướ ộD. ng ng vũ khí, trang hi i, tân nh t.ự ượ ấCâu 3. năm 1965 Mĩ ph chuy sang chi “Chi tranh vì:ế ượ ộA. chi “Chi tranh bi t” đã phá hoàn toàn.ế ượ ảB. Mĩ mu ng và qu hóa chi tranh Vi Nam.ố ệC. Mĩ mu nhanh chóng thúc chi tranh Vi Nam.ố ệD. Mĩ lo ng ng Trung Qu và Liên Xô cho cu kháng chi nhân dân ta.ạ ủCâu 4. Chi th ng quân ta đã làm phá tiêu “tìm di t” và “bình nh“ Mĩ là:ế ủA. ng B. C. mùa khô 1965-1966. ườ D. mùa khô 1966 1967Câu 5. Th ng nào quân dân Vi Nam mi Nam đã bu ph tuyên “phi hóa’’ tr ạchi tranh xâm c?ế ượA. Cu ti công chi năm 1972. ượ B. Cu ng ti công và Xuân 1968.ộ ậC. Tr "Đi Biên Ph trên không" năm 1972. D. Cu ng ti công và Xuân 1975. ậCâu 6. th quân trong chi tranh Mĩ là.Ư ủA. Quân đông vũ khí hi i. B. Nhi xe tăng.ềC. Th hi nhi chi thu i. D. Nhi máy bay.ềCâu 7. Chi “Chi tranh khác “Chi tranh bi t” chế ượ ỗA. ng vũ khí hi Mĩ. B. ch nhi cu công vào quân gi phóng.ử ảC. quân Mĩ và quân ng minh Mĩ tr ti tham chi n.ồ D. gi vai trò n.ỹ ấCâu 8. Chi “Chi tranh qu Mĩ đã di ra quy mô và ác li ượ ơso chi “Chi tranh bi t” do:ớ ượ ệA. ti hành ng quân Sài Gòn, quân vi chinh Mĩ vũ khí, trang thu t, ph ng ti ượ ươ ệchi tranh Mĩ.ế ủB. ti hành ng ng nh, quân đông, vũ khí hi và ng chi tranh ra mi ượ ượ ềB c.ắC. ti hành ng ng quân Sài Gòn, có ph không quân và Mĩ.ượ ượ ầD. th hi nhi cu chi tranh ng c.ự ựCâu 9. Xuân Thân 1968, ta ch tr ng cu “t ng công kích, ng kh nghĩa” trên toàn mi Nam ươ ềvìA. tình hình kinh tài chính Mĩ đang kh ng ho ng nghiêm tr ng.ế ọB. tinh th n, chí xâm Mĩ gi sút.ầ ượ ảC. ng to các XHCN cu kháng chi ch ng Mĩ nhân dân ta.ự ướ ủD. so sánh ng đã thay có cho ta và ng mâu thu Mĩ trong năm ng th ng ượ ố(1968).Câu 10. Cu ng ti công và Xuân Thân (1968) đã ngo căn cho cu ướ ấtranh nhân dân ta trên tr ngo giao vì:ủ ạA. làm lung lay chí xâm quân Mĩ, bu Mĩ ph tuyên “phi Mĩ hóa” chi tranh xâm c.ượ ượB. bu Mĩ ph ch không đi ki chi tranh phá ho mi c.ộ ắC. bu Mĩ ph đàm phán Pari bàn ch chi tranh Vi Nam.ộ ệD. giáng đòn nh vào chính quy Sài Gòn, kh năng can thi Mĩ ch .ộ ếCâu 11: nào đây ướ không đúng khi nói âm chi tranh phá ho mi th nh ủđ qu Mĩ?ế ốA. Phá ho ti kinh phá công cu xây ng xã ch nghĩa mi c.ạ ắB. nguy cho chi “Chi tranh Mi Nam.ứ ượ ềC. Ngăn ch ngu chi vi bên ngoài vào mi và mi vào Mi Nam.ặ ềD. Uy hi timh th n, làm lung lay quy tâm ch ng Mĩ nhân dân ta hai mi c.ế ướCâu 12: Mĩ tuyên ng ng ném bom, phá mi th nh vì:ố ấA. thi trong chi “chi tranh ”.B. thi ng trong chi tranh phá ho ượ ạmi c.ề ắC. nhân dân Mĩ và nhân dân th gi lên án. D. thi ng hai mi Nam-B cu ố1968.Câu 13: Ch đúng đi ch tr ng câu sau đây:ọ ố“Ngu chi vi cùng th ng quân dân mi trong nh ng năm 1965-1968 đã góp ph quy ếđ nh vào th ng quân dân mi Nam trong cu chi ch ng chi ….. Mĩ ng y”ị ượ ụA. chi tranh ph ng. B. chi tranh bi t. ươ C. chi tranh D. Vi Nam hóa chi tranhệ Câu 14: Nhi mi trong nh ng năm 1965-1968 làệ ữA. ch ng chi tranh phá ho mi th nh qu Mĩ.ố ốB. giao thông th ng xuyên thông su t, ph xu và chi u.ả ườ ấC. chi u, xu và th hi nhi ph ng n.ừ ươ ớD. tr cho cu chi nhân dân mi Nam.ỗ ềCâu 15. Trong cu Ti công chi năm 1972, quân ta đã ch th ng ba phòng tuy nh nh ượ ủđ ch làịA. Đà ng, Tây Nguyên, Sài Gòn. B. Qu ng Tr Hu Đà ng.ẵ ẵC. Qu ng Tr Tây Nguyên, Đông Nam .ả D. Hu Đà ng, Sài Gòn.ế ẵCâu 16. Th ng chính tr quân dân mi Nam trong chi ch ng chi «Vi Nam ượ ệhóa chi tranh» làếA. tr Dân gi phóng mi Nam Vi Nam thành p.ặ ượ ậB. Chính ph cách ng lâm th ng hòa mi Nam Vi Nam thành p.ủ ượ ậC. Quân gi phóng mi Nam Vi Nam ra i.ả ờD. Trung ng mi Nam thành p.ươ ượ ậCâu 17. ng ch tham gia chi trong chi “Vi Nam hóa chi tranh” Mĩ là:ự ượ ượ ủA. quân Mĩ. B. quân Sài Gòn.ộ C. quân Mĩ và quân ng minh Mĩ. D. quân Mĩ, quân Sài Gòn.ồ ộCâu 18. Th đo thâm Mĩ và cũng là đi khác tr mà Mĩ đã tri khai khi th hi chi ướ ếl “Vi Nam hóa chi tranh”ượ ếA. tìm cách chia Vi Nam các XHCN.ẽ ướB. th hi âm “dùng ng Vi đánh ng Vi t”.ự ườ ườ ệC. ti hành ng quân Sài Gòn là ch u, có ph đáng quân Mĩ.ượ ộD. là lo hình chi tranh xâm th dân ki Mĩ mi Nam.ạ ượ ềCâu 19. Trong chi tranh xâm Vi Nam và Đông ng, hai chính sách: Vi Nam hóa chi tranh và ượ ươ ếĐông ng hóa chi tranh có quan nhau. quan đó th hi trong nào ươ ượ ốd đây?ướA. Hoa Kỳ qu hóa cu chi tranh Đông ng.ố ươB. Quân Sài Gòn là ng ng.ộ ươ ốC. Quân Sài Gòn sang xâm Campuchia.ộ ượD. Quân Sài Gòn chi Lào.ộ ởCâu 20. Ngày 24 và 25/4/1970, ngh cao ba Đông ng nh đích gì?ộ ướ ươ ụA. Đoàn cùng kháng chi ch ng Mĩ.ế ốB. ch tr chi «Đông ng hóa chi tranh» Mĩ.ạ ượ ươ ủC. phó âm Mĩ và bi th quy tâm đoàn ch ng Mĩ nhân dân Đông ng.ố ươD. Xây ng căn kháng chi ch ng Mĩ nhân dân ba Đông ng.ự ướ ươCâu 21. Đi khác nhau gi “Chi tranh bi t” và “Vi Nam hóa chi tranh” làể ếA. có ph ph đáng ng chi Mĩự ượ .B. hình th chi tranh th dân ki Mĩ.ứ ủC. ch huy th ng quân Mĩ.ướ ựD. ng trang vũ khí Mĩ.ử ủCâu 22. Đi khác bi gi chi «Vi Nam hóa chi tranh» chi «chi tranh ượ ượ ộlà:A. ng quân sài Gòn là ng ch u.ử ượ ếB. ng quân vi chinh Mĩ là ng ch u.ử ượ ếC. ng quân vi chinh Mĩ có ph quân các ng minh Mĩ.ử ướ ồD. ng ph ng ti chi tranh hi i, do Mĩ ch huy.ử ươ ỉCâu 23. Cu ti công chi năm 1972 quân dân ta bu Mĩ ph iộ ượ ảA. rút kh chi tranh Vi nam, rút quân c.ỏ ướB. tuyên “Mĩ hóa” tr chi tranh xâm c.ố ượC. dùng th đo ngo giao th hi Trung Qu và hòa hoãn Liên Xô gây ép ta.ủ ớD. huy ng quân các ng minh Mĩ tham chi n.ộ ướ ếCâu 24. Vì sao Mĩ bu ph tuyên “Mĩ hóa” tr chi tranh xâm c, th nh th ượ ủchi “Vi Nam hóa chi tranh”?ế ượ ếA. Do th ng liên ti ta trên các tr quân trong ba năm 1969, 1970, và 1971ắ ựB. Do th ng ta trên bàn đàm phán Pariắ ởC. Do th ng nhân dân mi trong vi chi ch ng chi tranh phá ho th hai Mĩắ ủD. Đòn công ng gây choáng váng ta trong cu Ti công chi năm 1972ấ ượCâu 25: đích qu Mĩ trong cu kích chi ng không ng máy bay B52 vào Hà ượ ườ ằN i, Phòng làộ ảA. tr cho chính tr ngo giao i.ỗ B. th nh trên bàn đàm phán Pa-ri.ạ ởC. nguy cho “Vi Nam hóa chi tranh”. D. di Hà i, Phòng.ứ ảCâu 26 qu Mĩ th hi cu chi tranh phá ho mi th hai đế ồA. nguy cho chi “Vi Nam hóa chi tranh” và th nh trên bàn đàm phán Pa-ri.ứ ượ ởB. ngăn ch chi vi mi mi Nam.ặ ềC. làm lung lay chí quy tâm ch ng Mĩ nhân dân ta.ế ướ ủD. phong các ng Phòng và các sông, lu ng, ch, vùng bi mi c.ỏ ắCâu 27. nghĩa ch quan tr ng nh chi th ng “Đi Biên ph trên không” cu năm 1972 làị ốA. bu Mĩ tuyên ng ng các cu ti công ch ng phá mi c.ộ ắB. đánh âm phá ho công cu xây ng CNXH mi qu Mĩ .ạ ốC. đánh âm ngăn ch chi vi mi cho chi tr ng mi Nam, Lào và Campuchia.ạ ườ ềD. bu Mĩ kí Hi nh Pari hòa bình Vi Nam.ộ ệCâu 28 Vì sao nói, th ng quân và dân mi trong vi tan cu kích chi ng ượ ằđ ng không qu Mĩ (14/12-29/12/1972) là chi th ng “Đi Biên Ph trên không”?ườ ủA. Vì cu chi ra trên tr Đi Biên Ph .ộ ủB. Vì máy bay nhi nh tr Đi Biên Ph .ị ủC. Vì chi ch đánh tr máy bay mang tên “Đi Biên Ph trên không”.ế ủD. Vì vóc chi th ng quân dân mi nên th ng này coi nh tr “Đi Biên Ph trênầ ượ ủkhông”Câu 29. Th hi nghĩa ph ng ti tuy n, mi sàng tinh th n:ự ươ ầA. vì ti tuy n. B. chi th ng.ấ ắC. ng làm vi ng hai. ườ D. Thóc không thi môt cân, quân không thi ng i.ế ườCâu 30. Th đo qu Mĩ khi ti hành chi tranh phá ho mi th hai và th nh t:ủ ấA. ng lên “s ki nh ”. B. chi tranh ng không quân và quân.ế ảC. phong các sông, ng ch, vùng bi mi c. D. ném bom phá các th xã, vùng bi n.ỏ ểCâu 31 Trong ba tr tranh trong cu kháng chi ch ng Mĩ c, tr nào là nhân ướ ốquy nh th ng i?ế ợA. tr ngo giao B. tr chính tr C. tr quân .ặ D. tr văn hóa.ặ ậCâu 32. Hãy đi vào ch tr ng câu sau cho đúng:ề ố“Hi nh Pa-ri Vi Nam là qu cu tranh, kiên ng khu a……”ệ ườ ủA. quân dân mi đánh chi tranh phá ho th hai qu Mĩ.ề ốB. quân dân mi Nam đánh chi “Vi Nam hóa chi tranh” qu Mĩ.ề ượ ốC. quân dân ta trên hai mi c.ả ướD. quân dân mi Nam trong cu ng ti công chi 1972.ề ượCâu 33 Hãy xác nh dung Hi nh Pa-ri?ị ịA. Hoa Kì và các cam tôn tr ng p, ch quy n, thông nh và toàn lãnh th Vi ướ ệNam.B. Hoa Kì rút quân vi chinh và quân ch c.ế ướC. Các bên nhân dân mi Nam quy nh ng lai thông qua cu ng tuy do.ể ươ ựD. Các bên ng ng ch trao tr tù binh và dân th ng t.ừ ườ ắCâu 34. Th ng quan tr ng Hi nh Pa-ri nghi kháng chi ch ng Mĩ cắ ướA. đã đánh cho “Mĩ cút, ng nhào”ụB. làm phá hoàn toàn chi “Vi Nam hóa chi tranh” qu Mĩ.ả ượ ốC. th thu nhân dân ta ti lên đánh cho “ng nhào”ạ ụD. th thu nhân dân ta ti lên đánh cho “Mĩ cút, ng nhào”.ạ ụCâu 35. Th ng quân quân và dân ta tác ng tr ti bu Mĩ kí Hi nh Pari năm 1973ắ ịA. cu ng ti công chi Thân 1968 và cu ti công chi 1972.ộ ượ ượB. cu ng ti công chi Thân 1968 và mi đánh chi tranh phá ho th ượ ứnh qu Mĩ.ấ ốC. cu ti công chi 1972 và mi đánh chi tranh phá ho th hai qu Mĩ.ộ ượ ốD. cu ti công chi và tr “Đi Biên Ph trên không” (1972).ộ ượ ủCâu 36: qu Mĩ ch nh th ng ng Vi Nam ngh Pa-ri vì:ế ươ ượ ịA. th trong chi tranh phá ho mi th nh t.ị ấB. đánh ng trong cu kích chi ta vào Thân 1968.ị ượ ậC. th trong chi tranh phá ho mi th hai.ị ứD. thua đau trong cu kích chi 12 ngày đêm phá mi c.ị ượ ắCâu 37 Đi gi ng nhau gi Hi nh Gi nev (năm 1954 Hi nh Pari (năm 1973):ể ịA. quy nh th gian rút quân là trong vòng 300 ngày.ị ờB. th ng tr cu kháng chi n.ề ếC. th thu các bên ng ng th hi t, chuy quân và chuy giao khu c.ỏ ựD. các qu cam tôn tr ng nh ng quy dân nhân dân Vi Nam.ướ ệCâu 38. Quy dân kh ng nh trong Hi nh Pa-ri năm 1973 làề ượ A. p, do, th ng nh và toàn lãnh th B. p, ch ch quy và toàn lãnh ẹth .ổC. p, ch quy n, th ng nh và toàn lãnh th .ộ D. p, do, ch quy và toàn lãnh ẹth .ổCâu 39. dung nào trong Hi nh Pa-ri năm 1973 Vi Nam có nghĩa quan tr ng nghi ệgi phóng mi Nam?ả ềA. Hoa Kì và các cam tôn tr ng p, ch quy n, th ng nh và toàn lãnh th Vi ướ ệNam.B. Hoa Kì rút quân mình và quân ng minh, phá các căn quân cam không dính líu ếquân ho can thi vào công vi mi Nam Vi Nam.ự ệC. Các bên nhân dân mi Nam quy nh ng lai thông qua cu ng tuy do.ể ươ ựD. Các bên ng ng ch trao tr tù binh và dân th ng t.ừ ườ ắCâu 40. “Cô Ba dũng sĩ quê ….., ch Hai năm quê ……, hai ch em trên hai tr tuy anh hùng ấkhu trung đang. Trang vàng ch ng c, sáng ng tên nh ng cô gái Vi Nam”ấ ướ ệĐó là nhh ng câu hát trong ca khúc “Hai ch em” nh sĩ Hoàng Vân. Hãy ch đúng đi vào ấ….?A. Vĩnh Linh, Qu ng Bình. B. Trà Vinh, Thái Bình.C. Cà Mau, Thái Bình. D. Giang, Qu ng Bình.ậ ảCâu 41. Chi quân “Chi tranh là.ế ượ ộA. “tìm di t” B. “tìm di t” và “bình đinh”ệC. “bình đinh” D. “Tr thăng n” và “thi xa n”.ự ậCâu 42. ng gi vai trò quan tr ng và không ng ng tăng lên ng và trang trong “Chi ượ ượ ếtranh là ng nào?ụ ượA. ng vi chinh Mĩ.ự ượ B. ng ngu quân.ự ượ C. ng quân Sài Gòn. D. ng quân ng minh.ự ượ ượ ồCâu 43. Đi gi ng nhau gi chi “Chi tranh và chi “Chi tranh bi t” ượ ượ ủMĩ.A. ng quân Sài Gòn.ử ộB. Chi tranh xâm th dân i.ế ượ ớC. Phá ho mi c.ạ ắD. Quân đông, vũ khí hi i.ệ ạCâu 44. Cu hành quân mang tên “Ánh sáng sao” nh thí đi cho “Chi tranh Mĩ di ra ởđâu?A. ng. ườ B. Núi Thành. C. Chu Lai. D. Ba Gia.Câu 45. Chi th ng nào quân dân mi Nam giai đo 1965 1968 coi là c” Mĩ.ế ượ ớA. Chi th ng Bình Giã B. Chi th ng mùa khô (1965-1968)ế ắC. Chi th ng ng. ườ D. Chi th ng Núi Thành.ế ắCâu 46. Chi th ng ng (Qu ng Ngãi) vào ngày 18-8-1968, ch ng đi gì?ế ườ ểA. ng vũ trang cách ng mi Nam ng và đánh quân vi chinh Mĩ.ự ượ ươ ễB. ng vũ trang mi Nam đã tr ng thành nhanh chóng.ự ượ ườC. Quân vi chinh Mĩ đã khá năng chi u.ễ ấD. Cách ng mi Nam đã giành th ng trong vi đánh “Chi tranh Mĩ.ạ ủCâu 47. Chi th ng nào ta đã cho cao trào “tìm Mĩ mà đánh, tìm Ng mà di t” trên toàn mi ềNam.A. Chi th ng ng. ườ B. Chi th ng c.ế ắC. Chi th ng Bình Giã D. Chi th ng Ba Gia.ế ắCâu 48. đích Mĩ trong cu hành quân vào ng là.ụ ườA. Phô tr ng thanh th .ươ B. Thí đi chi quân “tìm di t”ể ượ ệC. Tiêu di ch Quân gi phóng.ệ D. Bình nh ng.ị ườCâu 49. nghĩa ch tr ng (Qu ng Ngãi) là gì?ị ườ ảA. ra ngo chi tranh.ạ ướ B. Bu Mĩ chuy sang chi khác.ộ ượC. Đánh Mĩ quân .ạ ựD. coi là Mĩ, cao trào “tìm Mĩ mà đánh, tìm ng mà di t” trên toàn mi ượ ềNam.Câu 50. Tr ng th hi kh năng nh th nào ta.ậ ườ ủA. Không th đánh th ng Mĩ quân .ể B. Chi th ng quân Mĩ quân trong chi tranh ụb .ộC. Chi th ng Mĩ trên tr chính tr .ế D. Chi th ng Mĩ trên tr ngo giao.ế ạCâu 51. Cu ph công chi mùa khô th nh (1965-1966) Mĩ mi Nam Vi Nam ượ ệnh vào ng chi chính là.ằ ướ ượA. Đông Nam và Liên khu V.ộ B. Đông Nam C. Liên khu V.ộ D. Đông Nam và Liên khu IVộCâu 52. Cu ph công chi mùa khô th nh (1965-1966) Mĩ mi Nam Vi Nam ượ ệnh tiêu gì.ằ ụA. Tiêu di quan não ta.ệ B. Bình nhịC. Đánh ch quân gi phóngạ D. thúc chi tranh.ế ếCâu 53. Cu ph công chi mùa khô th hai (1966-1967) Mĩ mi Nam Vi Nam nh ượ ằm tiêu gì.ụA. Tiêu di quân ch ta.ệ B. Bình nh,ịC. Tiêu di quan não ta.ệ D. Tiêu di ch và quan não ta.ệ ủCâu 54. Trong mùa khô th hai (1966 -1967) Mĩ đã các cu hành quân then ch đánh vào mi ềĐông Nam hãy cho bi cu hành quân nào nh t?ộ ấA. Gian-x n-xi-ti.ơ B. Át-t n-bô-r .ơ C. Xê-đa-phôn. D. Xê-đa-phôn và Gian-x n-xi-ti.ơ Câu 55. Chi th ng nào quân dân mi Nam đã làm phá tiêu chi “tìm di t” và “bình ượ ệđ nh” Mĩ.ị ủA. Chi th ng Ba Gia.ế B. Chi th ng hai mùa khô.ế ắC. Chi th ng ng Xoài.ế D. Chi th ng c.ế ắCâu 56. Đâu là ng nh cu ti công và trong Thân 1968ế ậA. Ti công vào các trí não ch Sài Gòn.ế ởB. công vào ng tham quân Sài Gòn.ấ ộC. Ti công vào sân bay Tân Nh t.ế ấD. cu ti công vào đêm giao th a.ở ừCâu 57. Chi “chi tranh th hi th ng th ng Mĩế ượ ượ ướ ốA. Ai-xen-hao B. Ken-n -diơ C. Giôn-x nơ D. Nich-x nơCâu 58. Th ng nh quân và dân mi trong tr Đi Biên Ph trên không làắ ủA. bu Mĩ ph tuyên ng ng ném bom phá ho mi c.ộ ắB. bu Mĩ kí Hi nh Pa-ri ch chi tranh, rút quân c.ộ ướC. đánh âm phá ho công cu xây ng CNXH mi c.ạ ắD. đánh âm ngăn ch chi vi mi cho mi Nam.ạ ềCâu 59. Th ng quan tr ng Hi nh Pa-ri nghi kháng chi ch ng Mĩ làắ ướA. đánh cho “Mĩ cút”, đánh cho “Ng nhào”.ụB. phá hoàn toàn chi “Vi Nam hóa” chi tranh.ả ượ ếC. th thu nhân dân ta ti lên đánh cho “Ng nhào”.ạ ụD. th thu nhân dân ta ti lên đánh cho “Mĩ cút”, “Ng nhào”.ạ ụCâu 60. Đi gi ng nhau gi “Vi Nam hóa chi tranh” và “chi tranh làể ộA. là chi tranh xâm th dân ki Mĩ.ề ượ ủB. th hi âm “dùng ng Vi tr ng Vi t”.ề ườ ườ ệC. ng quân Sài Gòn là ch u.ề ếD. ng quân Mĩ là ch u.ề ếCâu 61. Chi “Vi Nam hóa” chi tranh có gì so các lo hình chi tranh tr đó?ế ượ ướA. Vi Nam hóa chi tranh “Đông ng hóa” chi tranh.ắ ươ ếB. Tìm cách chia Vi Nam các XHCN.ẻ ướC. ti hành ng quân tay sai là ch u.ượ ếD. Tăng ng vi tr kinh và quân cho quân Sài Gòn.ườ ựCâu 62. Đi gi ng nhau gi tr Đi Biên Ph 1954 và tr “Đi Biên Ph trên không” làể ủA. th ng có nghĩa quy nh trên bàn đàm phán.ắ ịB. th ng có nghĩa quy nh trên tr quân .ắ ựC. th ng di ra Đi Biên Ph .ắ ủD. th ng mang tính ngo cu kháng chi ch ng xâm c.ắ ướ ượCâu 63. Nguyên nhân ch ta cu ng ti công và Thân 1968 là gì?ủ ậA. So sánh ng thay có cho ta sau hai mùa khô.ự ượ ợB. Tình hình kinh chính tr xã Mĩ nhi khó khăn.ế ềC. Phong trào ph chi tranh xâm nhân dân th gi lên cao.ả ượ ớD. Tinh th chi lính Mĩ gi sút.ầ ảCâu 64. ác tàn nh qu Mĩ trong vi đánh phá mi ta.ộ ướA Ném bom vào các tiêu quân .ụ ựB. Ném bom vào các giao thông.ầ ốC. Ném bom vào các nhà máy, xí nghi p, công trình th i.ệ ợD. Ném bom vào khu đông dân, tr ng c, nhà tr nh vi n.ườ