Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

bài 22 đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

97631bb0968837da47c7749a5bc69e89
Gửi bởi: Đặng Văn Mạnh vào 10:49 PM ngày 24-10-2016 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 227 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Câu 1: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-lần MĐ 904 năm 2017-2018) nghi thu ộđo ạ[]0; 2017 ph ng trình ươ1 cos cos4 cossinx xxx+ -= làA. 1283. B. 1285. 1284. D. 1287.L iờ gi iảCh nọ CĐi ki ệ0; sisn co 0isnxx x= ³/1 cos cos4 cos cos cos sin cossinx xx xx+ -= =()()()()2 22 cos cos 16 sin cos sin sin sin 1x xÛ -TH1: sin 0x³()()()sin 03 2sin 11sin121 sin sin sin sin21 5sin1 54sin4xxxx xxx³éê=-éê=êêêÛ Ûê+êê=ê±ëê=êë*216sin2256x kxx kppppé= +êêêêë= Û= vì sin cos 0x x³ nên 26x kpp= .*arcsin1 5241 5sin41arcs5in24x kxx kpp péæ öêç ÷ç ÷êè øêæ öê-ç ÷ç ÷êè øë+= ++= Û+= vì sin cos 0x x³ nênarcsi54n12x kpæ öç ÷ç ÷ø+è+=.TH2: sin 0x<()()()sin 03 2sin 11sin121 sin sin sin sin21 5sin1 54sin4xxxx xxx<éê=éê=-êêêÛ =- Ûê- -êê=ê- ±ëê=êë*216sin2267x kxx kpppp=- +=éêêêêë- Û= vì sin cos 0x x³ nên 267x kpp= .*arcsin1 5241 5sin41 524arcsinx kxx kpp péæ öêç ÷ç ÷êè øêæ öê-ç ÷ç ÷- -= +- -= Û-èë+ø-=ê vì sin cos 0x x³ nên 524arcsinx kp pæ ö-ç ÷çø-÷= +è- .Xét nghi mệ thu cộ đo nạ []0; 2017 :*V ớ2 20 20 320616kx kp pp pÞ £+£ £= có 321 nghi m. ệ*V ớ1 32 24 10arcsin 2017 32010kx kp pp pæ öÞ £ç ÷ç ÷+ +ø+= +è có 321 nghi m.ệ*V ớ7 70 2017 02 263206x kkp pp p= +Þ có 321 nghi m.ệ*V ớ1 13 132 24 1arcsin 2017 3100 02x kkp pp pæ ö- Û- -= +£ £ç ÷ç ÷ø+è= có321 nghi m.ệ*V có ng ng ộ321.4 1284= nghi th yêu bài toán.ệ ầCâu 2: (SGD Bắc Ninh năm 2017-2018) ọM là giá nh t, giá tr nh nh tầ ượ ấc hàm ố2018 2018sin cosy x= trên Khi đó:A. 2M= ,100812m= B. 1M= 100912m= C. 1M= 0m= D. 1M= 100812m= .L iờ gi iảCh nọ DTa có: 2018 2018y sin cosx x= ()()1009 10092 2sin sinx x= .Đ ặ2sint x= 1t£ thì hàm đã cho tr thành ở()100910091y t= .Xét hàm ố()()100910091f t= trên đo ạ[]0;1 .Ta có: ()()100810081009. 1009. 1f t¢= -()0f t¢=()100810081009 1009 0t tÛ =100811tt-æ öÛ =ç ÷è ø11tt-Û 12tÛ =Mà ()()1 1f f= 10081 12 2fæ ö=ç ÷è .Suy ra []()()()0;1max 1f f= []()10080;11 1min2 2f fæ ö= =ç ÷è øV ậ1M= 100812m= .Câu 3: (THPT Hoài Ân-Hải Phòng năm 2017-2018) Tìm ph ng trìnhể ươ()22 sin sin 0x m- có nghi thu kho ng ả; 02pæ ö-ç ÷è .A. 0m- B. 1m< C. 2m< 12 2m- .L iờ gi iảC nọ .Đ ặsint x= ()1; 0tÎ ph ng trình tr thành: ươ ở22 (2 1) 0t m- =Theo yêu bài toán ta tìm ầm ph ng trình ươ22 (2 1) 0t m- có nghi mệ()1; 0tÎ -22 (2 1) 0t m- =()22 0t tÛ =22 12 2t tmt- -Û =-2 12t+=Đ ặ()2 12tf t+= ()1; 0tÎ ()f là hàm ng bi nên ế()()1 0f f- <1 12 2mÛ .Câu 4: (THPT Thanh Miện 1-Hải Dương-lần năm 2017-2018) Cho các số thực dương x,y, thỏa mãn xyz z+ Giá trị lớn nhất của biểu thức ()()()()222321211x yzxPy xx+= ++ ++thuộc khoảng nào trong các khoảng sau:A. ()1, 3;1, B. ()0, 8; 0, C. ()1, 7;1, ()1, 4;1, .L iờ gi iảCh nọ gi thi ế1 1. 1x xyz xyz z+ .Đ ặtan2Ax= tan2By= và 1tan2Cz= thay vào th trên ta cệ ượtan tan tan tan tan tan 12 2A A+ =, suy ra là ba góc tam giác.ủT đó ta có ừ()23222 sin cos2 21x Ax=+ và ()222sin21x Ax=+ .()()22tan tan12 2tan tan 12 2C ByzB Cy zæ ö+ç ÷+è ø=++ cos cos tan tan tan tan2 2cos cos tan tan 12 2B CB Cæ ö+ +ç ÷è ø=æ ö+ç ÷è sin sin sin2cos2B CB CB C++=-()()1cos cos cos2 2cos2AB CB C+ +é ùë û=- 2cos cos cos2 2cos2A AB C-+ +=-2cos cos2 22 cos1 2A AA+ +£ =.V ậ2 22 sin cos sin cos2 2A AP£ +sin sin cos2 2A AAæ ö= +ç ÷è ø2 sin .sin 22 4AApæ ö= £ç ÷è .D ng khi ượsin 1sin 12 4B CAApìï=ïï=íïæ öï+ =ç ÷ïè øî24AB Cppì=ïïÛíï= =ïî12 12 1xyz=ìïÞ -íï= +î .Câu 5: (THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ-Hòa Bình năm 2017-2018) Số các giá trịnguyên của để phương trình 2cos cosx m+ có nghiệm là:A. B. C. D. .Lời giảiChọn ATa có: 2cos cosx m+ suy ra 0m³ .Đặt cosx t+ 0t³ Phương trình trở thành: 22coscosx mt mì+ =ïí- =ïî()()2 2cos cos 0x xÞ =()()cos cos 0x tÛ =coscos 0x tx t=-éÛê- =ë. Trường hợp cosx t=- cos cosx xÞ =- 2cos 0cos cosxx m£ìÛí- =î .Đặt cosu x=()1 0u- .Xét ()2f u= ta có ()2 1f u¢= ()102f u¢= .Do đó với 0u- suy ra ()0f u¢< với mọi []1; 0uÎ .Suy ra ()()()1 0f f- ()2 0f uÞ .Để phương trình có nghiệm thì []0; 2mÎ Vì m΢ nên {}0;1; 2mÎ .Trường hợp cos 0x t- =cos cosx xÛ +2cos cos 1x mÛ .Đặt cosv x= 1v- Ta có ()21m v= ()12 02g v¢= =- .Vẽ bảng biến thiên ta được:Để phương trình có nghiệm thì 3; 34mé ùÎê úë Vì m΢ nên {}1; 2; 3mÎ .Vậy có tất cả số nguyên thỏa mãn bài toán.Câu 6: (THPT Trần Nhân Tông-Quảng Ninh-lần năm 2017-2018) nghi aố ủph ng trình: ươ()2015 2016 2017 2018sin cos sin cos cos 2x x- trên []10; 30- là:A. 46. B. 51. C. 50. 44 .H ngướ nẫ gi iảCh nọ DTa có: ()2015 2016 2017 2018sin cos sin cos cos 2x x- +()()2015 2016 2sin sin cos cos cos 2x xÛ =2015 2016sin cos cos cos cos 2x xÛ =2015 2016cos 0sin cos xx =éÛê+ =ë .V ớcos 0x=,4 2x kp pÛ Î¢Vì [] 10; 30x -10 304 2kp pÞ £20 60 12 2kp pÛ -6 18kÞ £.V ớ2015 2016sin cos 1x x+ Ta có 2015 2016 2sin sin cos cosx x£ .Do đó 2015 2016 21 sin cos sin cos 1x x= suy ra sin 0, cos 1sin 1, cos 0x xx x= =±éê= =ë .N ếsin ,x kp= ΢ .Vì [] 10; 30x -10 30kpÞ £10 30pp p-Û £3 9kÞ £.N ếsin ,2x kpp= ΢ .Vì [] 10; 30x -10 302kppÞ £5 15 14 4kp pÛ -1 4kÞ £.V nghi ph ng trình đã cho là: ươ13 25 44+
61366461373537633130663734383262626265363936623932623332393361633266393038666230313832663436376231353830373162613034313463626664