Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 22. Con cò

8f9b87ddb5c1fd716c0fead12cfecaf0
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-02 20:27:51 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 256 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TiÕt 106:TiÕt 106: Con cß. Con cß. ((ChÕ ChÕ Lan Viªn)Lan Viªn)* T¸c gi¶: ChÕ Lan Viªn (1920-1989) tªn khai sinh lµ Phan Ngäc Hoan, Quª Cam Lé Qu¶ng TrÞ. ¤ng lµ nhµ th¬ xuÊt s¾c cña nÒn th¬ hiÖn ®¹i ViÖt Nam, phong c¸ch th¬ mang ®Ëm tÝnh triÕt lý, chÊt trÝ tuÖ vµ tÝnh hiÖn ®¹i. (H íng dÉn ®äc thªm)I. §äc hiÓu chó thÝchBµi th¬ Con cß trÝch trong tËp Hoa ngµy th êng Chim b¸o b·o” (1967). T¸c phÈm:* Chó thÝch kh¸c (SGK)* ThÓ th¬: Th¬ tù doII. §äc HiÓu v¨n b¶n*§¹i ý: Th«ng qua h×nh îng con cß mét h×nh ¶nh quen thuéc cña nh÷ng bµi h¸t ru trong ca dao t¸c gi¶ muèn ®Ò cao t×nh mÉu tö thiªng liªng vµ kh¼ng ®Þnh nghÜa lêi ru ®èi víi cuéc ®êi con ng êi.* Bè côc: ®o¹n§o¹n1: h×nh ¶nh con cß qua nh÷ng lêi ru tuæi Êu th¬.§o¹n 2: h×nh ¶nh con cß ®i vµo tiÒm thøc cña tuæi th¬ trë nªn gÇn gòi vµ sÏ theo con ®i suèt cuéc ®êi.§o¹n 3: tõ h×nh ¶nh con cß nhµ th¬ suy ngÉm vµ triÕt lý vÒ nghÜa cña lêi ru vµ t×nh mÑ ®èi víi cuéc ®êi mçi con ng êi1. H×nh ¶nh con cß qua lêi ru cña mÑ:Con cßn bÕ trªn tayCon ch biÕt con cßNh ng trong lêi mÑ h¸t Cã c¸nh cß ®ang bay: Con cß bay laCon cß bay l¶Con cß cæng phñ Con cß §ång §¨ng …Cß mét m×nh cß ph¶i kiÕm lÊy ¨nCon cã mÑ con ch¬i råi l¹i ngñCon cß ¨n ®ªm ,Con cß xa tæ,Cß gÆp cµnh mÒm, Cß sî s¸o m¨ng… Ngñ yªn Ngñ yªn! Cß ¬i chí sî!Cµnh cã mÒm mÑ ®· s½n tay n©ng!Trong lêi ru cña mÑ thÊm h¬i xu©nCon ch biÕt con cß con v¹c.Con ch biÕt nh÷ng cµnh mÒm mÑ h¸t,S÷a mÑ nhiÒu con ngñ ch¼ng ph©n v©n.”1. H×nh ¶nh con cß xuÊt hiÖn nh thÕ 1. H×nh ¶nh con cß xuÊt hiÖn nh thÕ nµo trong lêi ru cña mÑ?nµo trong lêi ru cña mÑ?2. H×nh ¶nh con cß th êng xuÊt hiÖn trong thÓ lo¹i v¨n häc nµo? T¸c gi¶ vËn dông thÓ lo¹i v¨n häc ®ã vµo lêi ru nh thÕ nµo?3. Qua h×nh ¶nh con cß trong lêi ru, t¸c gi¶ muèn nãi víi chóng ta ®iÒu g×?