Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 22.8 Trang 28 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho 10 gam hỗn hợp bột các kim loại sắt và đồng vào dung dịch CuSO4 dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn có khối lượng 11 gam. Thành phần phần trăm theo khối lượng của sắt và đồng trong hỗn hợp đầu là

A. 35% và 65% ;              B. 40% và 60% ;

C. 70% và 30% ;               D. 50% và 50%.

Hướng dẫn giải

Đáp án C.

  Fe       +     CuSO4 ------------- > FeSO4   +  Cu

1 mol      1 mol              1 mol      1 mol

x mol      x mol               x mol     x mol

Khối lượng Fe phản ứng (cũng là khối lượng sắt trong hỗn hợp đầu) là 56x. Khối lượng Cu sinh ra 64x.

CuSO4 dư nên chất rắn sau phản ứng là đồng :

10 - 56x + 64x = 11 ------> \({x^,} = {1 \over 8}(mol)\)

mFe trong hỗn hợp đầu là: \(56 \times {1 \over 8} = 7(gam)\)

\(\% {m_{Fe}} = {{7 \times 100\% } \over {10}} = 70\% ;\% {m_{Cu}} = 100\%  - 70\%  = 30\% \)

Fe       +

CuS04 (dư)  ---- >à

 FeS04

+ Cu

1 mol

1 moi

1 mol

1 mol

X mol

X mol

X mol

X mol

Các câu hỏi cùng bài học