Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 213* (Sách bài tập - tập 1 - trang 33)

Lý thuyết

Câu hỏi

Có 133 quyển vở, 80 bút bi, 170 tập giấy. Người ta chia vở, bút, giấy thành các phần thưởng đều nhau, mỗi phần thưởng gồm cả 3 loại. Nhưng sau khi chia còn thừa 13 quyển vở, 8 bút bi, 2 tập giấy không đủ chia vào các phần thưởng. Tính xem có bao nhiêu phần thưởng ?

Hướng dẫn giải

Gọi số phần thưởng là a

Số vở đã chia là : \(133-13=120\) ( quyển )

Số bút bi đã chia là : \(80-8=72\) ( cái )

Số tập giấy đã chia là : \(170-2=168\) ( tập )

Ta có a là \(ƯC\left(120,72,168\right)\)\(a>13\)

Từ đó ta tìm đc a = 24

Các câu hỏi cùng bài học