Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 21: Nhập xuất trong Python - Hàm xuất

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-11-20 03:21:45 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 75 | Lượt Download: 1 | File size: 0.582656 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

1|10KHÓA PYTHON CƠ BẢN

HOWKTEAM.COMBài 21: NHẬP XUẤT

TRONG PYTHON HÀM XUẤT

Xem bài học trên website để ủng hộ Kteam: Nhập xuất trong Python – Hàm xuất

Mọi vấn đề về lỗi website làm ảnh hưởng đến bạn hoặc thắc mắc, mong muốn khóa

học mới, nhằm hỗ trợ cải thiện Website. Các bạn vui lòng phản hồi đến Fanpage

How Kteam nhé!Dẫn nhập

Trong bài trước, Kteam đã giới thiệu đến bạn ITERATION & MỘT SỐ

HÀM HỖ TRỢ CHO ITERABLE OBJECT trong Python

Ở bài này Kteam sẽ giới thiệu với các bạn việc Nhập xuất trong

Python. Một điều rất cần thiết!Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất bạn cần:

Cài đặt sẵn MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA PYTHON.

Xem qua bài CÁCH CHẠY CHƯƠNG TRÌNH PYTHON.

Nắm CÁCH GHI CHÚ và BIẾN TRONG PYTHON.

KIỂU DỮ LIỆU LIST, KIỂU DỮ LIỆU TUPLE, KIỂU DỮ LIỆU

SET, KIỂU DỮ LIỆU DICT trong Python.

 Biết cách XỬ LÍ FILE TRONG PYTHONCopyright ©

Howkteam.comKHÓA PYTHON CƠ BẢN

HOWKTEAM.COM2|10Trong bài này, bạn và Kteam sẽ cùng tìm hiểu những nội dung sau

đây

 Vì sao cần hàm print?

 Tìm hiểu cách sử dụng hàm print thông qua các parameter.

 Print Python 3.X và Python 2.X có gì khác nhau?Vì sao cần hàm print

Nếu bạn hay dùng interactive prompt thì bạn nhân ra rằng, kết

quả luôn xuất hiện sau mỗi dòng code của bạn. Tuy nhiên, nó sẽ

không như vậy khi bạn viết những dòng code vào trong một file

Python và chạy chương trình đó.

Bạn cần một hàm giúp bạn xuất các nội dung mà bạn muốn cụ thể

ở đây là xuất ra Shell (terminal, command prompt, powershell,…).

Đó là lí do hàm print ra đời!Tìm hiểu cách sử dụng hàm

print thông qua các

parameter

Hàm print có cú pháp như sauCú pháp:

print(*objects, sep=' ', end='\n', file=sys.stdout,

flush=False)Chúng ta sẽ tìm hiểu parameter đầu tiênCopyright ©

Howkteam.comKHÓA PYTHON CƠ BẢN

HOWKTEAM.COM3|10*objects

* chính là packing argument. Ở đây hiểu nôm na sẽ là nó sẽ

gom lại các argument của bạn lại thành một Tuple.

>

packing = 1, 2, 3, 4 # giống như gọi hàm function(1, 2, 3, 4)

>

packing

(1, 2, 3, 4)Khi bạn truyền các argument vào hàm (giá trị 1, giá trị 2, giá trị 3,

…) thì nó sẽ gói lại thành một Tuple giống như trên.

>

print('Ktea

m') Kteam

>

print('Kteam', 'Free

Education') Kteam Free

Education

>

print('Kteam', 'Free Education', 'one more

argument') Kteam Free Education one more

argumentNhờ như vậy, bạn có thể truyền argument vào hàm print với số

lượng bất kì. Điều này giúp bạn không phải ép kiểu dữ liệu, để rồi

nối chúng lại với nhau thành một giá trị rồi mới truyền cho hàm

print.

>

print('Kteam' + 69)

Traceback (most recent call

last):

File "", line 1, in

TypeError: must be

str, not int

>

print('Kteam' +

str(69)) Kteam69

>

print('Kteam', 69)

Kteam 69

>

print(123, [1, 2, 3],

'Kteam') 123 [1, 2, 3]

KteamChắc bạn cũng nhận ra một chút khác biệt ở hai trường hợp bên

dưới.

>>> print('Kteam' + 'Python')Copyright ©

Howkteam.com4|10KHÓA PYTHON CƠ BẢN

HOWKTEAM.COMKteamPython

>

print('Kteam',

'Python') Kteam PythonĐể hiểu điều đó, chúng ta tới với parameter tiếp theosep (separate – chia ra, phân ra)

trắng.

Khi

các

Giá trị mặc định của parameter này t khoảng

là mộ bạn ném vào cho hàm print argument in ra nội dung, như

để hàm print được gói vào một đã biết là nó sẽ Tuple sẽ được

Tuple. Các giá trị trong parameter nối với nhau bằng

sep.Lưu ý: Khi truyền giá trị vào cho parameter theo cách keyword

argument thì sẽ không bị packing. Nghĩa là sẽ không bị gói vào

trong giá trị của parameter object.

>

print('Kteam', 'Python', 'Course') # sep mặc định là 1 khoảng trắng

Kteam Python Course

>

print('Kteam', 'Python', 'Course', sep='---')

Kteam---Python---Course

>

print('Kteam', 'Python', 'Course',

sep='|||') Kteam|||Python|||Course

>

print('Kteam', 'Python', 'Course',

sep='\n') Kteam

Pytho

n

Cours

e

>

print('Kteam', 'Python', 'Course',

sep='') KteamPythonCourseTiếp theo là một parameter khá rắc rốiCopyright ©

Howkteam.com5|10KHÓA PYTHON CƠ BẢN

HOWKTEAM.COMend (kết thúc bằng)

Đầu tiên, hãy chạy một file Python với nội dung sau đây.

print('line 1')

print('line 2')

print('line 3')Kết quả bạn nhận được chắc chắn sẽ là

line 1

line 2

line 3Nếu bạn từng học qua ngôn ngữ lập trình C hoặc C++ hay là

Java cũng có thể là C#. Bạn sẽ nhận thấy, mỗi lần print, chúng sẽ

tự xuống dòng.

Đó là nhờ parameter end. Nó sẽ tự thêm một kí tự newline (\n) vào

cuối để có thể đưa con trỏ xuống dòng mới thay vì bạn phải tự thêm

\n như một số ngôn ngữ lập trình khác (một số ngôn ngữ lập trình có

hỗ trợ thêm phương thức giúp xuất nội dung và tự động xuống

dòng)

Và đương nhiên, chúng ta cũng có thể thay đổi giá trị của parameter

này.

>>> print('a line without newline', end='')

a line without newline>>> print('a line without newline', end='|||')

a line without newline|||>>> print()

>>>Bạn cũng thấy nếu không có end bằng một kí tự newline thì

interactive prompt lộn xộn thế nào.

Nhưng đó không phải vấn đề. Hãy cẩn thận khi sử dụng print mà

không có newline.

Hãy tạo một file Python có nội dung như sau:Copyright ©

Howkteam.com6|10KHÓA PYTHON CƠ BẢN HOWKTEAM.COMfrom time import sleep # nhập hàm sleep từ thư viện time

print('start....')

sleep(3) # dừng chương trình 3 giây

print('end...')Khi chạy chương trình, bạn sẽ thấy xuất hiện dòng `start....` sau đó

3 giây sau

sẽ xuất hiện tới dòng `end...`.

Kết quả này hoàn toàn bình thường và đúng như những gì dự

đoán. Nhưng hãy thử thay đổi một tí:

from time import sleep # nhập hàm sleep từ thư viện time

print('start....', end='') # in ra nội dung và kết thúc bới một chuỗi rỗng

sleep(3) # dừng chương trình 3 giây

print('end...')Lần này đã có khác biệt. Bạn sẽ không thấy gì xuất hiện ban đầu,

mãi đến 3 giây sau bạn mới thấy dòng `start....end...`. Kết quả

thì đúng, nhưng cách kết quả được xuất ra thì không giống như bạn

nghĩ.

Vì sao lại vậy? Đó là do mỗi lần hàm print nhận được các giá trị bạn

muốn in. Các giá trị đó được gói trong một Tuple. Tiếp đến, hàm

print nạp từng giá trị trong Tuple vào bộ nhớ đệm. Nếu giá trị đó là

một chuỗi và có kí tự newline (ở vị trí bất kì) thì hàm print sẽ yêu

cầu bộ nhớ đệm xuất những gì có trong bộ nhớ đệm từ nãy nạp đến

giờ.

Hoặc khi kết thúc chương trình, những gì còn trong bộ đệm cũng

sẽ được xuất ra.Một số ví dụ

Ví dụ 1: Hãy thử một vài ví dụ khác để hiểu thêm

from time import sleep # nhập hàm sleep từ thư viện timeCopyright ©

Howkteam.com7|10KHÓA PYTHON CƠ BẢN

HOWKTEAM.COMprint('line 1\n', 'line2', end='')

sleep(3) # dừng chương trình 3 giây

print('end...')Kết quả xuất hiện sẽ là `line1` > đợi > xuất hiện các nội dung còn

3 giây chuỗi 'line 1\n' có kí tự newline lại. Vì đó được xuất ra. Còn

nên chuỗi thì không nên vẫn nằm chuỗi 'line 2'

trong bộ nhớ đệm.

Ví dụ 2:

from time import sleep # nhập hàm sleep từ thư viện time

print('line 1', 'lin\ne2', end='')

sleep(3) # dừng chương trình 3 giây

print('end...')Kết quả sẽ là xuất in hai chuỗi `line 1` và `line 2` > đợi 3 giây >

xuất nội dung còn lại.

Quy trình sẽ là nạp chuỗi line 1 vào bộ nhớ đêm, nạp tiếp chuỗi line

2 vào bộ nhớ đệm, thấy chuỗi line 2 có kí tự newline, xuất những gì

có trong bộ nhớ đệm ra. Sau đó đợi 3 giây và rồi xuất nội dung còn

lại.file

Mặc định hàm print sẽ ghi nội dung vào file sys.stdout. Cũng nhờ

vậy, bạn mới thấy được nội dung trên shell. Đương nhiên, dựa vào

đây, ta cũng có thể sử dụng hàm print như là phương thức write

trong việc ghi file.

>>> with open('printtext.txt', 'w') as f:

... print('printed by print function', file=f)

...

>

with open('printtext.txt') as f:

... f.read()

...

'printed by print function\n'Copyright ©

Howkteam.com8|10KHÓA PYTHON CƠ BẢN

HOWKTEAM.COMflush

Parameter cuối cùng - flush. Giá trị mặc định giá trị là False.

Liên quan khá nhiều đến parameter end lúc nãy thế nên ta hãy

quay lại ví dụ lúc nãy.

from time import sleep # nhập hàm sleep từ thư

viện time print('start...', end='')

sleep(3) # dừng chương trình 3 giây

print('end...')Sau 3 giây chương trình mới có kết quả. Bạn cũng đã biết vì sao rồi,

đúng chứ? Nào, hãy để cho parameter flush giá trị True

from time import sleep # nhập hàm sleep từ thư viện time

print('start...', end='', flush=True)

sleep(3) # dừng chương trình 3 giây

print('end...')Kết quả bây giờ vẫn vậy, nhưng quá trình xuất kết quả có chút khác

biệt. Bạn ngay lập tức nhìn thấy nội dung dòng print đầu tiên. Đó là

nhờ parameter flush. Nếu là True, nó sẽ yêu cầu bộ đệm xuất những

gì có trong bộ đệm ra.Print trong Python 3.X và

Python 2.X có gì khác nhau?

Print trong Python 3.X là một hàm, như đã giới thiệu. Còn với Python

2.X nó là một câu lệnh.

# print trong Python 2.XCopyright ©

Howkteam.com9|10KHÓA PYTHON CƠ BẢN

HOWKTEAM.COMprint 'Kteam'

print 'Kteam', 'Free Education'

# tương tự với trong Python 3.X

sẽ là print('Kteam')

print('Kteam', 'Free Education')Một số bạn nhầm lần rằng Print Python 2.X cũng có thể sử dụng

như Python 3.X

# print trong Python

2.X print('Kteam')

# và nhận được kết quả giống như

Python 3.X print('Kteam')Nhưng bản chất là khác nhau

# print trong Python

2.X print('Kteam')

# tương đương với Python

3.X là print(('Kteam'))Đây là interactive prompt của Python 2.X. Ta sẽ thử một ví dụ để

làm rõ điều này

>

print('Ktea

m') Kteam

>

print('Kteam', 'Free

Education') ('Kteam', 'Free

Education')Bạn cũng thấy, cặp dấu () không phải là một cặp dấu ngoặc như

cách gọi hàm. Đó giống như việc bạn đặt một giá trị trong cặp dấu

ngoặc đơn mà thôi. Và vì nó có một giá trị nên không có sự khác biệt

Còn khi bạn đặt hai giá trị trở lên, Python hiểu đó là một Tuple.

Một đoạn code nhỏ dành cho bạn tự nhiên cứu:Copyright ©

Howkteam.com10|10KHÓA PYTHON CƠ BẢN

HOWKTEAM.COMfrom time import sleep

your_name = "Henry"

your_great = "Hello! My name is "

for c in your_great + your_name:

print(c, end='', flush=True)

sleep(0.1)

print()Kết luận

Qua bài viết này, Bạn đã biết về việc xuất nội dung trong Python.

Ở bài viết sau. Kteam sẽ nói về NHẬP XUẤT TRONG PYTHON – HÀM

NHẬP.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý

của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập –

Thử thách – Không ngại khó”.Copyright ©

Howkteam.com