Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 20 (SGK tập 1 - Trang 15)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính nhanh:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5)

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) + (-2,9) + 4,2

d) (-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5) 

Hướng dẫn giải

Lời giải

bản chất bài tính nhanh là tìm cách ghép hợp lý nhất

a) cách ghép "tách nguyên , thập phân tạo số đối nếu có thể"

\(A=6,3+\left(-3,7\right)+2,4+\left(-0,3\right)\)

\(A=\left(6,0+0,3\right)-\left(3+0,7\right)+\left(2+0,6\right)-0,3\)\(A=\left(6+3+2\right)+\left(0,3-0,3\right)-\left(0,7-0,6\right)\)

\(A=11-0,1=10,9\)

b) cách ghép tạo cặp số đối

\(B=\left(-4,9\right)+5,5+4,9+\left(-5,5\right)\)

\(B=\left(-4,9+4,9\right)+\left(5,5-5,5\right)\)

\(B=0+0=0\)

c) tương tự (b)

\(C=2,9+3,7+\left(-4,2\right)+\left(-2,9\right)+4,2\)

\(C=\left(2,9-2,9\right)+\left(-4,2+4,2\right)+3,7\)

\(C=0+0+3,7\)

\(C=3,7\)

d) cách ghép Phối hợp tư duy nhiều cách

\(D=\left(-6,5\right).2,8+2,8.\left(-3,5\right)\)

\(D=2,8.\left[\left(-6,5\right)+\left(-3,5\right)\right]\) (đặt nhận tử)

\(D=-2,8.\left[6,5+3,5\right]\)

{tổng hai số âm => phải là số (-) đẩy dấu (-) ra ngoài }

\(D=-2,8.\left[\left(6+0,5\right)+\left(3+0,5\right)\right]\) {(giống câu (a) }

\(D=-2,8.\left[\left(6+3\right)+\left(0,5+0,5\right)\right]\)

\(D=-2,8.\left[9+1\right]\)

\(D=-2,8.10=-2,8\)

p/s:

Bài này bản chất luyện kỹ năng

Kỹ năng rất quan trọng cho phần Phân tích đa thức thành thừa số

Khi đó Biểu thức toàn bằng chữ không phải số.

Các câu hỏi cùng bài học