Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

BÀI 20.CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG PHÁP KẾT THUC.

820293d2a2b6d0c3a85be1e85828b776
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-01-28 14:43:57 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 254 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Câu 61 nghĩa quan tr ng nh Chi ch Đi Biên Ph năm 1954 làọ A. tan hoàn toàn ho ch Nava, giáng đòn quy nh vào chí xâm th dânậ ượ ựPháp. B. chi th ng nh ta trong cu kháng chi ch ng Pháp.ế C. Bu th dân Pháp ph chuy đánh nhanh th ng nhanh sang đánh lâu dài ta. Khai thông ng sang Trung Qu và th gi i.ườ ớCâu 62: Chi ch nào ta trong cu kháng chi ch ng Pháp làm phá hoàn toàn ho chế ạNava A. Chi ch biên gi thu đông 1950. B. Chi ch biên gi Đông Xuân 1953-1954.ế ớC. Chi ch Hòa Bình, Tây c, Th ng Lào (1951-1953). ượ D. Chi ch Đi Biên Ph .ế ủCâu 63: vào Đông ướ Xuân 1953 1954, Pháp Mĩ hi ng giành th ng quy nh thúc ếchi tranh trong danh ng vi cế raề A. ho ch veế B. ho ch át átxinhi C. ho ch Na vaế D. ho ch Đế Cax riơ .Câu 64 Theo ho ch Nava, trong thu đông 1953 và xuân 1954, ho ng chính quânế ủđ Pháp Đông ng làộ ươ A. phòng ng chi mi Trung, công chi mi và mi Nam.ự ượ ượ B. phòng ng chi mi c, công chi mi Trungự ượ ượ ề.C. phòng ng chi mi c, công chi mi Trung và mi Nam.ự ượ ượ phòng ng chi mi Nam, công chi mi cự ượ ượ .Câu 65 Tháng 1953, chính ph Pháp đã ng nào làm ng ch huy quân vi nủ ướ ễchinh Pháp Đông ng?ở ươ A. Nava. B. Bôlae. C. veơ. D. Lát Tátxinhi.ờ ơCâu 68 Tr tình th sa và th Pháp, thái Mĩ cu cướ ộchi tranh Đông ng nh th nào?ế ươ A. can thi vào Đông ng.ắ ươ B. Chu can thi vào cu chi tranh Đông ngẩ ươ. BÀI 20 CU KHÁNG CHI TOÀN QU CH NG PHÁP TỘ ẾTHUC.Câu 1. Hoàn nh ra ho ch Na-va?ả ạA. Quân Pháp lâm vào th phòng ng ng.ế ộB. Tranh th vi tr Mĩ cho cu chi tranh Pháp Đông ng.ủ ươC.Chi tranh Th gi th hai thúc.ế ếD. Cu chi tranh Tri Tiên Mĩ thúcộ ếCâu 2. ho ch Nava chia làm bao nhiêu c?ế ướA. Hai ướ B. Ba C. ướ ướ D. Năm cướCâu th hi ho ch Na-va, Pháp đã ng ng ng nh trên toàn chi tr ng Đôngể ượ ườD ng lên bao nhiêu ti đoàn?ươ ểA. 44 ti đoàn B. 80 ti đoàn C. 84 ti đoàn D. 86 ti đoànểCâu 4. th hi ho ch Na-va, Pháp đã trung ng ng nh lên bao ượ ếnhiêu ti đoànể ?A. 40 ti đoàn B. 44 ti đoàn C. 46 ti đoàn D. 84 ti đoànểCâu 5. Âm Pháp, Mĩ trong vi ch ra ho ch quân Na-vaư ựA. th ch ng trên chi tr ng chính .ấ ườ ộB. Xoay chuy di chi tranh, trong 18 tháng giành th ng iể quân quy nh, “k thúc chi tranhự ếtrong danh ”ựC. Giành th ng quân thúc chi tranh trong vòng 18 tháng.ắ ếD. Giành th ng quân thúc chi tranh theo mu n.ắ ốCâu 6. dung trong ho ch quân Na-va là gì?ộ ướ ựA. Phòng ng chi mi c, công chi cự ượ ượ mi NamềB. Phòng ng chi mi Nam, công chi mi c.ự ượ ượ ắC. công chi cấ ượ hai mi Nam.ề ắD. Phòng ng chi hai mi Nam.ự ượ ắCâu 7. dung nào sau đây thu ch tr ng ta trong Đông Xuân 1953-1954?ộ ươ ủA. Trong vòng 18 tháng chuy thành th ng.ể ắB. trung ng ti công vào nh ng ng chi quan tr ng mà ch ng uậ ượ ướ ượ ươ ếC. Tránh giao chi nế mi ch chu đàm phánề ịD. Giành th ng nhanh chóng quân trong đông xuân 1953-1954ắ ựCâu Đông xuân 1953-1954 ta tích c, ch ng ti công ch ng nào sau đây?ự ướA. Vi c, Tây c, ng ng Thanh Ngh Tĩnhệ ệB. Tây c, Trung Lào, Tây Nguyên, Th ng Làoắ ượC. Tây c, Lào, Trung Lào, Nam Làoắ ạD. Tây c, Tây Nguyên, Lào, Th ng Lào.ắ ượCâu Ph ng châm chi ta trong Đông Xuân 1953 -1954 là gì?ươ ượ ủA. “Đánh nhanh, th ng nhanh”.ắB. “Đánh ch c, th ng ch c”.ắ ắC. “Đánh vào nh ng ta cho là ch th ng”.ữ ắD. “Tích c, ch ng, ng, linh ho t”,ự “Đánh ch th ng”.ắ ắCâu 10 trung ng nh ng cu ti công vào nh ng ng quan tr ng chi mà ch ượ ướ ượ ịt ng u, nh tiêu di ph sinh ch, gi phóng đai, ng th bu chúng ph ươ ịđ ng phó... Đó là ph ng ng chi ta trongộ ươ ướ ượ ủA. Phá ho ch Na-vaả B. Chi ch Tây cế ắC. Đông Xuân 1953-1954 D. Chi ch Đi Biên Phế ủCâu 11. qu nh cu ti công chi Đông Xuân 1953-1954 là gì?ế ượA. Làm th âm thúc chi tranh trong vòng 18 tháng Phápấ ủB. Làm th âm đánh nhanh th ng nhanh Pháp Mĩấ ủC. Làm phá ho ch Na-va.ả ướ ạD. Làm th âm bình nh, ng bàn chi đóng giành th ch ng trên chi tr ng ườ ắB th dân Phápộ ựCâu 12 cu 1953 1954, ta phân tán ng ch ra nh ng vùng nào?ừ ượ ữA. Lai Châu, Đi Biên Ph Sê-nô, Luông- pha-băngệ ủB. Đi Biên Ph Sê-nô, Plây-cu, Luông-pha-băngệ ủC. Đi Biên Phù, Thà kh t, Plây-cu, Luông-pha-băngệ ẹD. Đi Biên Ph Sê-nô, Plây-cu, aệ