Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 20. Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận (2)

63666564386138353661623365646537353631366466623761303237366261383836313763306563306538303539666264633439353465316139353437656362
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào 08:55 AM ngày 23-07-2017 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 232 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Nªu néi dung vµ tÝnh chÊt cña ®Ò v¨n nghÞ luËn?? Nªu yªu cÇu vµ c¸c íc lËp cho bµi v¨n nghÞ luËn? §Ò bµi v¨n nghÞ luËn bao giê còng nªu ra mét vÊn ®Ò ®Ó bµn b¹c vµ ®ßi hái ng êi viÕt bµy tá kiÕn cña m×nh ®èi víi vÊn ®Ò ®ã. TÝnh chÊt cña ®Ò nh ca ngîi, ph©n tÝch, khuyªn nhñ, ph¶n b¸c,...- Yªu cÇu x¸c ®Þnh ®óng: vÊn ®Ò, ph¹m vi, tÝnh chÊt.- LËp bao gåm: x¸c ®Þnh luËn ®iÓm (luËn ®iÓm chÝnh vµ luËn ®iÓm phô), t×m luËn cø vµ c¸ch lËp luËn cho bµi v¨n.TiÕt 87 TËp lµm v¨n:Hướng dẫn tự học:Bè côc vµ ph ¬ng ph¸p lËp luËntrong bµi v¨n nghÞ luËnI. Mèi quan hÖ gi÷a bè côc vµ lËp luËn1. VÝ dô:-§äc l¹i v¨n b¶n “Tinh thÇn yªu íc cña nh©n d©n ta”- Quan s¸t s¬ ®å íi ®©y:D©n ta cã mét lßngnång nµn yªu ícLÞch sö ta ®· cãnhiÒu cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i...§ång bµo ta ngµynay còng rÊt xøng®¸ngBæn phËn cña chóng ta... truyÒn thèng quý b¸uBµ Tr ngBµ TriÖu...- tõ ... ®Õn...- tõ ... ®Õn...- tõ ... ®Õn...gi¶i thÝch, tuyªn truyÒn, tæ chøc, l·nh ®¹o,lµm cho tinh thÇn yªu íc... kh¸ng chiÕn. mçi khi Tæ quèc bÞx©m l¨ng... lò íp ícchóng ta ph¶i ghi nhí®Òu gièng nhau n¬i lßng yªu íc2. NhËn xÐt:* V¨n b¶n gåm phÇn: P1- ®o¹n 1; P2- ®o¹n vµ ®o¹n 3; P3- ®o¹n 4.* C¸c c©u v¨n cã chøa luËn ®iÓm trong v¨n b¶n:+ §o¹n D©n ta cã mét lßng nång nµn yªu íc.+ §o¹n 2: LÞch sö ®· cã nhiÒu cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i.+ §o¹n §ång bµo ta ngµy nay còng rÊt xøng ®¸ng.+ §o¹n Bæn phËn cña chóng ta.? H·y x¸c ®Þnh luËn ®iÓm chÝnh vµc¸c luËn ®iÓm phô cña v¨n b¶n b¶n ?* HÖ thèng luËn ®iÓm trong v¨n b¶n- LuËn ®iÓm chÝnh: luËn ®iÓm lµ luËn ®iÓm xuÊt ph¸t.- LuËn ®iÓm phô: lµ luËn ®iÓm vµ luËn ®iÓm 3.- LuËn ®iÓm kÕt luËn: luËn ®iÓm 4.LÞch sö ta ®· cãnhiÒu cuéc kh¸ng chiÕn vÜ ®¹i... LuËn ®iÓm phôLuËn ®iÓm xuÊt ph¸tD©n ta cã mét lßngnång nµn yªu íc§ång bµo ta ngµynay còng rÊt xøng®¸ng LuËn ®iÓm phôBæn phËn cña chóng ta... LuËn ®iÓm kÕt luËn? Quan s¸t s¬ ®å sgk, trang 30 C¸ch s¾p xÕp, tr×nh bµy c¸c luËn ®iÓm, luËn cø: hµng ngangthø t¸c gi¶ ®· lËp luËn nh thÕ nµo ?? Hµng ngang thø hai îc dÉn d¾t nh thÕ nµo ?? LuËn ®iÓm îc tr×nh bµy nh thÕ nµo ?? Hµng ngang thø îc lËp luËn nh thÕ nµo Mèi quan hÖ hµng ngang:+ Hµng ngang thø lµ quan hÖ nh©n qu¶:Lßng yªu íc TruyÒn thèng Søc m¹nh+ Hµng ngang thø lµ quan hÖ nh©n qu¶:LÞch sö®· chøng tá Bµ Tr ngBµ TriÖu Ch.ta ph¶i ghi nhí+ Hµng ngang thø lµ quan hÖ tæng ph©n hîp:§ ra nhËn ®Þnh Dïng dÉnchøng c/ KÕtluËn+ Hµng ngang thø lµ quan hÖ suy luËn ¬ng ®ång: Tõ truyÒn thèng Suy ra bæn phËn cña chóng ta? Mèi quan hÖ hµng däc îc t¸c gi¶ tr×nh bµy vµ dÉn d¾t nh thÕ nµo?- Hµng däc cã kÕt cÊu lµ nh÷ng suy luËn theo thêi gian: Bæn phËnThêi hiÖnt¹i Lßng yªu ícTrongqu¸ khø LuËn ®iÓm xuÊt ph¸tLuËn ®iÓm phô LuËn ®iÓm phô LuËn ®iÓm kÕt luËn Cã thÓlËp luËntheo nhiÒuph ¬ng ph¸plËp luËn kh¸c nhau:nguyªn nh©nkÕt qu¶, tæng ph©nhîp ¬ng®ång ,...3. Ghi nhísgk-T31- Bè côc cña bµi v¨n nghÞ luËn:+ Më bµi Nªu vÊn ®Ò cã nghÜa ®èi víi ®êi sèng x· héi luËn ®iÓm xuÊt ph¸t.+ Th©n bµi Tr×nh bµy néi dung chñ yÕu cña bµi b»ng nhiÒu luËn ®iÓm phô.+ KÕt bµi Nªu kÕt luËn nh»m kh¼ng ®Þnh ëng, th¸i ®é, quan ®iÓm cña bµi.- Ph ¬ng ph¸p lËp luËn: suy luËn nh©n qu¶, suy luËn ¬ng ®ång,...Bµi tËp nhanhLËp luËn trong bµi v¨n nghÞ luËn lµ c¸ch ra nh÷ng luËn cø ®Ó dÉn ng êi ®äc, ng êi nghe ®Õn luËn ®iÓm mµ ng êi viÕt íng tíi lµ ®óng hay sai A. §óng B. Sai