Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 trang 52 Sách bài tập (SBT) Địa lý 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP PHÂN THEO CÁC NGÀNH KINH TẾ Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995-2010

(Đơn vị:%)

a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo các ngành kinh tế ở nước ta giai đoạn 1995-2010.

b) Nhận xét và giải thích nguyên nhân của sự chuyển dịch đó

Hướng dẫn giải

a) Biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo các ngành kinh tế ở nước ta giai đoạn 1995-2010

b)

- Cơ cấu GDP ngành Nông-Lâm-Ngư nghiệp giai đoạn 1995-2010 giảm (27.2-20.6%)

-  Cơ cấu GDP ngành Công nghiệp-xây dựng tăng mạnh từ 1995-2010  (28.8-41.1%)

- Cơ cấu GDP ngành dịch vụ từ 1995-2010 giảm nhẹ

Xu hướng chuyển dịch như vậy là phù hợp với yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, tốc độ chuyển dịch còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nguyên nhân:

Đường lối đổi mới đúng đắn, phù hợp với xu hướng chuyển dịch của thế giới và khu vực.

- Nhu cầu của thị trường phức tạp và tăng nhanh

- Nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa nền kinh tế, chuyển từ nước Nông nghiệp sang nước Công nghiệp.

Các câu hỏi cùng bài học