Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 99)

Lý thuyết

Câu hỏi

Biểu diễn hình học tập nghiệm của các hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau :

a. \(\left\{{}\begin{matrix}x-2y< 0\\x+3y>-2\\y-x< 3\end{matrix}\right.\)

b. \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{2}-1< 0\\x+\dfrac{1}{2}-\dfrac{3y}{2}\le2\\x\ge0\end{matrix}\right.\)

Hướng dẫn giải

a) <=>

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền không bị gạch sọc ở hình bên (không kể các điểm).

b) <=>

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tam giác ABC bao gồm cả các điểm trên cạnh AC và cạnh BC (không kể các điểm của cạnh AB).

Các câu hỏi cùng bài học