Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 97)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm số hạng đầu và công sai của các cấp số cộng sau biết :

a) \(\left\{{}\begin{matrix}u_1-u_3+u_5=10\\u_1+u_6=17\end{matrix}\right.\)

b) \(\left\{{}\begin{matrix}u_7-u_3=8\\u_2.u_7=75\end{matrix}\right.\)

Hướng dẫn giải

a) Từ hệ thức đã cho ta có:

hay

.Giải hệ này tìm u1 và d. Đáp số u1 = 16, d = -3.

b) Từ hệ đã cho ta có:

hay

Giải hệ này để tìm u1 và d. Đáp số u1 = 3 và d = 2 hoặc u1 = -17 và d = 2

u1 = 3 và d = 2 hoặc u1 = -17 và d = 2.

Các câu hỏi cùng bài học