Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 9)

Lý thuyết

Câu hỏi

Xét tính đung sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó ?

a. 1794 chia hết cho 3

b. \(\sqrt{2}\) là một số hữu tỉ

c. \(\pi< 3,15\)

d. \(\left|-125\right|\le0\)

Hướng dẫn giải

a) Đúng. Mệnh đề phủ định: "1794 không chia hết cho 3".

b) Sai. "√2 không phải là một số hữu tỉ".

c) Đúng. "π không nhỏ hơn 3, 15". Dùng kí hiệu là: π ≥ 3,15 .

d) Sai. "|-125|>0".

Các câu hỏi cùng bài học