Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 2 (SGK trang 9)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học.

a) CaO, CaCO3;             b) CaO, MgO.

Viết phương trình hóa học

Hướng dẫn giải

a) Nhận biết CaO, CaCO3

Lấy mỗi chất cho ống nghiệm hoặc cốc chứa sẵn nước,

  • Ở ống nghiệm nào thấy chất rắn tan và nóng lên, chất cho vào là CaO

CaO + H2O → Ca(OH)2

  • Ở ống nghiệm nào không thấy chất rắn tan và không nóng lên, chất cho vào là CaCO3

b) Nhận biết CaO, MgO

Lấy mỗi chất cho ống nghiệm hoặc cốc chứa sẵn nước

  • Ở ống nghiệm nào thấy chất rắn tan và nóng lên, chất cho vào là CaO

CaO + H2O → Ca(OH)2

  • Ở ống nghiệm nào không thấy chất rắn tan và không nóng lên, chất cho vào là MgO

Các câu hỏi cùng bài học